gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

 

Обществена консултация относно прегледа на Директивата за повторната употреба на информацията в обществения сектор

В периода 19 септември 2017 г.-12 декември 2017 г. Европейската комисия стартира публична онлайн консултация във връзка с подготовката на преразглеждането на Директивата за повторното използване на информация от обществения сектор, която ще се проведе през 2018 г. (в съответствие с член 13).

Чрез тази онлайн консултация се търсят мнения за това как да се подобри достъпността и повторното използване на публични и публично финансирани данни и също така се разглежда достъпът и използването на частни данни от обществен интерес.

В нея са поканени да се включат всички заинтересовани страни, включително правителствата, притежателите на набори от данни от публичния сектор и потребителите, търговските и нетърговските реципиенти, експертите и академичните среди, както и гражданите.

Тази консултация е достъпна на всички официални езици на ЕС и е разделена на три части:

1. Първата част се отнася до оценката на изпълнението и функционирането на настоящата законодателна рамка на ЕС относно повторната употреба на правителствени данни.

2. Втората част разглежда възможните подобрения на тази рамка в бъдеще.

3. Третата част отразява текущата дискусия относно възможността да се даде възможност на органите от обществения сектор да имат достъп и да използват лични данни, когато това е оправдано от съображения от обществен интерес.

За да се гарантира справедлив и прозрачен процес на консултации, само отговори, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид и включени в доклада.

Комисията ще публикува отговорите и ще ги обобщи след края на периода на консултацията. Резултатите ще бъдат взети предвид в контекста на преразглеждането на Директивата относно повторното използване на информация от обществения сектор.

По-подробна информация относно консултацията можете да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_en

Онлайн консултация за прегледа на Директивата за повторната употреба на информацията в обществения сектор на български език: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5fdb6f7d-a6ef-47c4-9aeb-b56dd3ee4c32?draftid=c10e7288-2496-43e6-b96b-172a0d48cca7&surveylanguage=BG

---------------------------------------------------------

 

Оценка на състоянието на отворените данни в България за 2017 г.

Ежегодно Европейската комисия оценява държавите членки на Европейския съюз за степента на зрялост относно изпълнението на политиката по отворени данни. Резултатите от тази оценка за 2015 г. (тук) и за 2016 г. (тук) са обобщени в доклади "Open Data Maturity in Europe", които са публикувани на Европейския портал за отворени данни. Тази дейност се нарича landscaping и се повтаря отново през 2017 г., за да се съпоставят резултатите от 2015 г. и 2016 г. с текущото състояние за тази година. Това спомага да се оцени състоянието на отворените данни в държавите членки, както и да се планират бъдещи дейности за неговото подобряване.

На интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ https://e-gov.bg/ са публикувани: Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г., който трябва да се попълни от съответната организация по компетентност на български език (за предпочитане - документа можете да намерите тук) или на английски език (тук); Метод за оценка на състоянието за 2017 г. – за информация на български език тук и на английски език тук, и обобщения материал за 2016 г., изготвен от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (на български език тук и на английски език тук).

Допълнителна информация в областта на отворените данни можете да намерите в рубриката „Отворени данни“ на Държавна агенция „Електронно управление“ и през банера „Отворени данни“ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.    

Въпросникът за 2017 г. трябва да бъде попълнен и изпратен в срок до 1 юни 2017 г. на следните два електронни адреса: lilieva@e-gov.bg и sstoykova@e-gov.bg.

 За консултация:

Люба Илиева, тел. 02/9492388

Силвия Стойкова, тел. 02/9492327

----------------------------------------------------------

 

Отчет за наличието на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за условията, при които тя се предоставя и практики за обезщетение/обжалване в България

Настоящото проучване в България е с цел докладване на Европейската комисия, съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията (Директивата можете да намерите тук) и ще послужи като основа за преразглеждането й от Комисията, което трябва да се извърши до юли 2018 г. Същата разпоредба предвижда да се включи и национален преглед на член 6, по-специално по отношение на таксуването над пределно допустимите разходи.

Отчетът включва следните теми: наличие на информация от обществения сектор за повторно използване; условия, при които се предоставя информация от обществения сектор; таксуване на документите за повторна употреба; практики за обжалване и изключителните договорености. Съответната организация по компетентност е необходимо да попълни следните документи на български език (тук) или на английски език (тук). От съществено значение е отговорите да бъдат възможно най-изчерпателни, за да могат отчетите да бъдат приложими.

Проучването за наличието на информация от обществения сектор за повторно използване трябва да бъде попълнено и изпратено в срок до 2 юни 2017 г. на следните два електронни адреса: lilieva@e-gov.bg и sstoykova@e-gov.bg

Доклада от проведеното проучване за наличието на информация от обществения сектор за повторно използване, на условията, при които тя се предоставя, както и практиките за правна защита можете да намерите на български език  и на английски език

За консултация:

Люба Илиева, тел. 02/9492388

Силвия Стойкова, тел. 02/9492327