gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 167

Дата на публикуване: 13.06.2017

Последна промяна: 28.07.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0003 статус: Възложена

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър"“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
Краен срок за подаване на оферти: 04.07.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.07.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (990.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6527226286112856723

2017-06-13 16:54:34

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП.pdf (423.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8339018021597559556

2017-06-16 10:28:50

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП.pdf (498.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5107459997465054621

2017-06-29 17:14:18

Протокол

Протокол № 1 от работата на комисията.pdf (6.9MB)

Номер на удостоверението за време: 7456499716382635985

2017-07-11 17:27:22

Протокол

Протокол № 2 от работата на комисията.pdf (7.7MB)

Номер на удостоверението за време: 2651080384506775368

2017-07-25 17:43:49

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf (804.9KB)

Номер на удостоверението за време: 991902732107550358

2017-07-25 17:49:03

Протокол

Протокол № 3 от работата на комисията.pdf (2.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2067351520716378041

2017-07-28 17:24:54

Протокол

Протокол № 4 от работата на комисията.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7093913376475541231

2017-08-10 11:56:49

Доклад

Утвърден доклад от работата на комисията.pdf (984.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2153770935153746297

2017-08-11 12:00:01

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4341148080476581033

2017-08-16 13:36:12

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 54 от 11.09.2017 г. за Обособена позиция 1.pdf (7.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3004753256748035044

2017-09-19 12:38:09

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 54 - Техническо предложение /за обособена позиция 1/.pdf (3.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2029966739934799966

2017-09-19 12:38:10

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 54 - Ценово предложение /за обособена позиция 1/.pdf (767.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1907613497475901035

2017-09-19 12:38:10

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 54 - Техническа спецификация за Обособена позиция 1.pdf (481.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9037745065855060108

2017-09-19 12:38:10

Приложение към договор

Приложение 4 към Договор 54 - Гаранция за изпълнение на Договор 54 от 11.09.2017 г. /за Обособена позиция 1/.pdf (71.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8622938034469386489

2017-09-19 12:38:10

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 55 от 14.09.2017 г. за Обособена позиция 2.pdf (8.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4072130265031448722

2017-09-19 12:46:34

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 55 - Техническо предложение /за Обособена позиция 2/.pdf (3.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6164081115963695261

2017-09-19 12:46:34

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 55 - Ценово предложение /за Обособена позиция 2/.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5059599579815648318

2017-09-19 12:46:35

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 55 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2.pdf (550.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3647673163695808308

2017-09-19 12:46:35

Приложение към договор

Приложение 4 към Договор 55 - Гаранция за изпълнение на Договор 55 от 14.09.2017 г. /за Обособена позиция 2/.pdf (455.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5782416421501170946

2017-09-19 12:46:36

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 51 от 08.09.2017 г. за Обособена позиция 3.pdf (6.7MB)

Номер на удостоверението за време: 2993966047003236355

2017-09-19 13:18:18

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 51 - Техническо предложение /за обособена позиция 3/.pdf (6.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3378535189953446976

2017-09-19 13:18:18

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 51 - Ценово предложение /за обособена позиция 3/.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 7981558789731670942

2017-09-19 13:18:19

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 51 - Техническа спецификация за Обособена позиция 3.pdf (480.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1903473983631100881

2017-09-19 13:18:20

Приложение към договор

Приложение 4 към Договор 51 - Гаранция за изпълнение на Договор 51 от 08.09.2017 г. /за Обособена позиция 3/.pdf (474.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3899759490251433192

2017-09-19 13:18:20

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 52 от 08.09.2017 г. за Обособена позиция 4.pdf (7.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5216487049396899931

2017-09-19 13:28:04

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 52 - Техническо предложение /за обособена позиция 4/.pdf (5.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4266546065091608381

2017-09-19 13:28:04

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 52 - Ценово предложение /за обособена позиция 4/.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 833337680213607563

2017-09-19 13:28:05

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 52 - Техническа спецификация за Обособена позиция 4.pdf (540.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5217557444300652729

2017-09-19 13:28:06

Приложение към договор

Приложение 4 към Договор 52 - Гаранция за изпълнение на Договор 52 от 08.09.2017 г. /за Обособена позиция 4/.pdf (474.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5033344813778590822

2017-09-19 13:28:06

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 52/08.09.2017 г. от 03.12.2018 г

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 52/08.09.2017 г. от 03.12.2018 г.pdf (810.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3851303556761137809

2020-07-07 14:29:25

Обявление № ДАЕУ-14405/07.07.2020 г

Обявление № ДАЕУ-14405/07.07.2020 г.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 12039758138980450686

2020-07-07 14:29:25

Допълнително споразумение № 2 към Договор № 52/08.09.2017 г. от 17.06.2020 г

Допълнително споразумение № 2 към Договор № 52/08.09.2017 г. от 17.06.2020 г.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4736722142403998567

2020-07-07 14:29:26

Обявление ДАЕУ-16698/01.09.2020 г. за приключване на договор 51/08.09.2017 г

Обявление ДАЕУ-16698/01.09.2020 г. за приключване на договор 51/08.09.2017 г.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5184890133477185813

2020-09-01 12:25:43

Обявление за приключване на договор № 52

Обявление за приключване на договор № 52.pdf (175.3KB)

Номер на удостоверението за време: 17533916497442668826

2021-07-20 08:04:25

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - об. позиция № 1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - об. позиция № 1.pdf (928.6KB)

Номер на удостоверението за време: 17659206933069380266

2021-07-28 14:11:22