Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 169

Дата на публикуване: 23.06.2017

Последна промяна: 16.11.2017

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0004 статус: Възложена

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ДАЕУ, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ С ПОЧАСОВО ИЗМЕРВАНЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ СЪС СТАНДАРТИЗИРАН ТОВАРОВ ПРОФИЛ (СТП)“

Краен срок за подаване на оферти: 07.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.08.2017 10:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.doc (642.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6424978214562999264

2017-06-23 14:01:03

Разяснение по чл. 180, ал. 2 и приложения

Разяснение по чл.180, ал. 2 и приложения.docx (44.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3515362782454362761

2017-07-27 15:12:57

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 8101884753374076227

2017-08-10 11:05:46

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (959.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1262629243544558488

2017-08-11 11:00:51

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc (103.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3387618540393761851

2017-08-11 11:01:49

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията.pdf (268.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1819406706609925693

2017-09-01 16:47:23

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (317.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7797213227584354744

2017-09-01 16:47:23

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (999.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6502017961741664620

2017-09-01 16:47:24

Обявление

Обявление за възложена поръчка.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 8523289245941371008

2017-11-14 13:44:53

Договор за ОП №1

Договор 63 от 23.10.2017 г. за обособена позиция 1.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6260016244912028511

2017-11-14 13:44:54

Договор ОП2

Договор 64 от 23.10.2017 г. за обособена позиция 2.pdf (5.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7492326245511396690

2017-11-14 13:44:54