Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 186

Дата на публикуване: 16.11.2017

Последна промяна: 25.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070408 статус: Възложена

Избор на доставчик на специално работно облекло и лични предпазни средства (СРО и ЛПС) за  служителите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 24.11.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП .pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6147858680844547801

2017-11-16 14:26:12

Информация за публикувана

Информация за публикувана в профила на купувача обява .pdf (87.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1449764779561866414

2017-11-16 14:26:13

Документация за участие

Документация за участие.docx (116.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1082511982836443861

2017-11-17 09:50:57

Списък прил 1 и 2

Списък ЛПС и СРО - Приложение 1 и 2 към техн. спец..xls (74.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1080266734622811206

2017-11-16 14:26:14

Разяснения по документациятa

Разяснения по документацията на основание чл. 189.pdf (146.0KB)

Номер на удостоверението за време: 867103005502947858

2017-11-22 16:32:24

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (93.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3801306765426159455

2017-11-24 14:18:19

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №1 от работата на комисията .pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2136081076739558300

2017-12-06 17:06:31

Договор за изпълнение №105

Договор за изпълнение №105.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 6918841459289312822

2018-01-25 16:53:32