Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 190

Дата на публикуване: 27.11.2017

Последна промяна: 05.03.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0013 статус: Възложена

„Инвентаризация /преглед/ на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление по проект BG05SFOP001-1.001-0001 „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Краен срок за подаване на оферти: 02.01.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.docx (259.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5594591563713677585

2017-11-27 12:18:13

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 8409407399093089386

2017-11-27 12:18:14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1829227970690010343

2017-11-27 12:18:15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf (691.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1460786664240094267

2017-11-27 12:18:15

Протокол от работата на комисията

Протокол 1.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 159854519216516273

2018-01-23 17:13:41

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (249.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6945535466374635986

2018-02-12 17:37:01

Протокол от работата на комисията

Протокол 2.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7490253910358974685

2018-02-23 16:51:18

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (3.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4810269964200887704

2018-02-23 16:51:19

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (740.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3872222825041805127

2018-02-23 16:51:20

Договор за изпълнение на обществена поръчка

Договор № 26/11.04.2018г..pdf (8.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2258280471090910783

2018-05-14 14:56:16

Приложение № 1 към договор за изпълнение на обществена поръчка

Техническа спецификация.pdf (16.9MB)

Номер на удостоверението за време: 401339150821174788

2018-05-14 14:56:17

Приложение № 2 към договор за изпълнение на обществена поръчка

Техническо предложение.pdf (42.8MB)

Номер на удостоверението за време: 2910197260691442095

2018-05-14 14:56:17

Приложение № 3 към договор за изпълнение на обществена поръчка

Ценово предложение.pdf (832.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1882978786929583345

2018-05-14 14:56:18

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7146700457494630150

2018-05-14 14:56:18

Допълнително споразумение към Договор № 26/11.04.2018 г.

Допълнително споразумение към Договор № 26/11.04.2018 г..pdf (27.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8176327951937368926

2018-08-15 13:31:08

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение към договор № 26/11.04.2018г..pdf (671.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6246168484831362656

2019-03-05 11:01:16

Обявление за изменение

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 703277265922991270

2019-03-05 11:01:16