Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 192

Дата на публикуване: 19.12.2017

Последна промяна: 04.04.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9071708 статус: Частично възложена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64,обезпечаващи нормалната работа на Държавна агенция „Електронно управление“ в две обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 03.01.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 04.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 6416843752140707377

2017-12-19 17:24:03

Технически спецификации за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

Технически спецификации за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.pdf (260.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8631210279971381622

2017-12-19 17:24:04

Приложения

Приложения.doc (215.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5964559782644612748

2017-12-19 17:24:05

Проект на договор

Проект на договор.docx (26.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6702673263268843650

2017-12-19 17:24:06

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (420.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5770937037393054417

2018-01-04 11:51:26

Протокол от работата на комисията

Протокол 1.pdf (700.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6170034185525156670

2018-01-25 16:16:26

Протокол от работата на комисията

Протокол № 2.pdf (823.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5320603250486193764

2018-02-20 17:12:31

Доклад от работата на комисията

Доклад за резултатите от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5840165251484439438

2018-02-20 17:22:44

Договор за изпълнение по обособена позиция 2

Договор за изпълнение .pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 6617901995264714401

2018-04-04 19:00:52

Приложение 1 към договор за изпълнение по обособена позиция 2

Приложение 1 - Техническа спецификация.pdf (169.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2047020825600661910

2018-04-04 19:00:52

Приложение 2 към договор за изпълнение по обособена позиция 2

Приложение 2 Техническо предложение.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6855066288126532415

2018-04-04 19:00:53

Приложение 3 към договор за изпълнение по обособена позиция 2

Приложение 3 Ценово предложение.pdf (364.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2207074190131208920

2018-04-04 19:00:53