Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 196

Дата на публикуване: 12.01.2018

Последна промяна: 22.03.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072182 статус: Възложена

„Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 5236658815190434741

2018-01-12 16:30:26

Кратка информация

Кратка информация.pdf (470.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7408018505921075310

2018-01-12 16:30:28

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (125.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6498964240986221058

2018-01-12 16:30:29

Приложения

Приложения.doc (321.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3455043453587911445

2018-01-12 16:30:30

Проект на договор

Проект на договор.doc (294.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7756336587700713462

2018-01-12 16:30:31

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (273.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8505051213545591568

2018-01-17 17:30:53

Протокол

Протокол.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 3360998627056555833

2018-02-14 16:25:56

Доклад

Доклад.pdf (374.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4688199520058832546

2018-03-01 15:06:08

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (193.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5765462207164603633

2018-03-01 15:06:09

Договор

Договор.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1654971479209930532

2018-03-22 13:21:37

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (514.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5295500886273154406

2018-03-22 13:21:37

Техническо предложение

Техническо предложение.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 85212175706777111

2018-03-22 13:21:38

Ценово предложение

Ценово предложение.pdf (201.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6930343369238633616

2018-03-22 13:21:39