Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 237

Дата на публикуване: 12.11.2018

Последна промяна: 22.01.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0023 статус: Частично възложена

Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0035 „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“ в обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучения в областта на виртуализацията и облачните инфраструктури (VMware)“;

Обособена позиция 2: „Провеждане на обучения за системни администратори“;

Обособена позиция 3: „Провеждане на обучения в областта на информационната сигурност“;

Обособена позиция: 4 „Провеждане на обучение в областта на облачните технологии“.

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.12.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (271.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6242411022218699718

2018-11-12 16:29:03

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (150.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5976732737744194434

2018-11-12 16:14:05

Проект на договор

Проект на договор.doc (303.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7919125901032549522

2018-11-12 16:14:05

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (81.4KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3012942270743429023

2018-11-12 16:14:06

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4340617221035112994

2019-03-27 14:55:44

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (5.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7931381503702824867

2019-03-27 14:55:44

Решение за избор на изпълнител и за прекратяване на Обособена позиция 3

Решение за избор на изпълнител и за прекратяване на Обособена позиция 3.pdf (854.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1235845577266303631

2019-03-27 14:55:45

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор № 47 от 24.04.2019 г. за Обособена позиция 2 с ТЕЗА ООД.pdf (6.5MB)

Номер на удостоверението за време: 3165388430392056181

2019-05-30 12:55:54

Приложение към договор

Приложение № 1 - Техническа спецификация, към Договор № 47 от 24.04.2019 г.pdf (742.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3549451540703935425

2019-05-30 12:55:54

Приложение към договор

Приложение № 2 - Техническо предложение, към Договор № 47 от 24.04.2019 г.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 8460814146450136133

2019-05-30 12:55:55

Приложение към договор

Приложение № 3 - Ценово предложение, към Договор № 47 от 24.04.2019 г.pdf (414.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1355683433774837157

2019-05-30 12:55:55

Приложение към договор

Приложение № 4 - Списък на персонала, към Договор № 47 от 24.04.2019 г.pdf (426.6KB)

Номер на удостоверението за време: 9108124694285527071

2019-05-30 12:55:55

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор № 54 от 15.05.2019 г. за Обособена позиция 1 с АСАП ЕООД.pdf (5.5MB)

Номер на удостоверението за време: 8780787284235412527

2019-05-30 12:55:56

Приложение към договор

Приложение № 1 - Техническа спецификация, към Договор № 54 от 15.05.2019 г.pdf (742.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1297201278900846763

2019-05-30 12:55:56

Приложение към договор

Приложение № 2 - Техническо предложение, към Договор № 54 от 15.05.2019 г.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 7168727234636176689

2019-05-30 12:55:56

Приложение към договор

Приложение № 3 - Ценово предложение, към Договор № 54 от 15.05.2019 г.pdf (620.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1953705534332174249

2019-05-30 12:55:56

Приложение към договор

Приложение № 4 - Списък на персонала, към Договор № 54 от 15.05.2019 г.pdf (502.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4231907566379519226

2019-05-30 12:55:57

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор № 58 от 22.05.2019 г. за Обособена позиция 4 с НХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.pdf (6.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7893588528645454588

2019-05-30 12:55:57

Приложение към договор

Приложение № 1 - Техническа спецификация, към Договор № 58 от 22.05.2019 г.pdf (742.0KB)

Номер на удостоверението за време: 982325089878350060

2019-05-30 12:55:57

Приложение към договор

Приложение № 2 - Техническо предложение, към Договор № 58 от 22.05.2019 г.pdf (15.4MB)

Номер на удостоверението за време: 3054062784026699062

2019-05-30 12:55:58

Приложение към договор

Приложение № 3 - Ценово предложение, към Договор № 58 от 22.05.2019 г.pdf (570.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3904725468798466080

2019-05-30 12:55:58

Приложение към договор

Приложение № 4 - Списък на персонала, към Договор № 58 от 22.05.2019 г.pdf (511.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4459418400691659650

2019-05-30 12:55:58

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка ДАЕУ-6596/28.05.2019 г.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 3996069392796305277

2019-05-30 12:55:58

Допълнително споразумение към договор

Допълнително споразумение към Договор № 54/15.05.2019 г.pdf (965.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2695274846642009368

2019-06-10 15:41:04

Допълнително споразумение към договор

Допълнително споразумение към Договор № 58/22.05.2019 г.pdf (957.7KB)

Номер на удостоверението за време: 19503934470666803

2019-06-10 15:41:05

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (853.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5087017018469661528

2020-01-22 10:53:44

Обявление за приключен договор ОП2

Обявление за приключен договор ОП2.pdf (804.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7626482158617011582

2020-01-22 10:57:15

Обявление за приключен договор Обособена позиция 1

Обявление за приключен договор Обособена позиция 1.pdf (789.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7360902072765723725

2020-01-22 11:03:17