Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 241

Дата на публикуване: 10.12.2018

Последна промяна: 25.04.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0027 статус: Прекратена

„Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ при следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“;

Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)“;

Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“;

Обособена позиция 4: „Провеждане на обучение по SLA – Service Level Agreement“

Краен срок за подаване на оферти: 16.01.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.01.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (262.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5889299518134206029

2018-12-10 17:16:08

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (189.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3913498857482879375

2018-12-10 17:14:17

Проект на договор

Проект на договор.doc (307.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4803152993434320248

2018-12-10 17:14:18

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (81.4KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5577068600287198501

2018-12-10 17:14:18

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (841.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3603424572987826829

2018-12-17 10:33:30

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 6154405160920359021

2019-04-05 15:08:48

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8373220487321760791

2019-04-05 15:08:49

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6265113296908970282

2019-04-05 15:08:49

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1916981294121150391

2019-04-25 11:25:03