Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 251

Дата на публикуване: 08.04.2019

Последна промяна: 18.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0008 статус: Възложена

„Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“ и Изработка на информационни материали, свързани с дейности по осигуряване на информация и публичност по проекти на ДАЕУ, включваща 5 (пет) обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0035 „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на по Оперативна програма „Добро управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.05.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедурата

Решение за откриване на процедурата.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1579173223369228173

2019-04-08 16:51:51

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (965.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8449348361265960441

2019-04-08 16:51:52

Документация

Документация.doc (711.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5693981664774460168

2019-04-08 16:51:52

Техническа спецификация_1

Техническа спецификация_1.doc (96.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6457638121155274107

2019-04-08 16:51:52

Техническа спецификация_2

Техническа спецификация_2.doc (98.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2821277326913005407

2019-04-08 16:51:53

Техническа спецификация_3

Техническа спецификация_3.doc (98.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6024325277572974943

2019-04-08 16:51:53

Техническа спецификация_4

Техническа спецификация_4.doc (96.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6803070482932043364

2019-04-08 16:51:54

Техническа спецификация_5

Техническа спецификация_5.doc (159.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3471081617532197668

2019-04-08 16:51:54

ЕЕДОП_позиция_1

ЕЕДОП_позиция_1.rar (87.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7977490327354819638

2019-04-08 16:51:55

ЕЕДОП_позиция_2

ЕЕДОП_позиция_2.rar (87.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8339203832353882718

2019-04-08 16:51:55

ЕЕДОП_позиция_3

ЕЕДОП_позиция_3.rar (87.1KB)

Номер на удостоверението за време: 533416928327036682

2019-04-08 16:51:56

ЕЕДОП_позиция_4

ЕЕДОП_позиция_4.rar (87.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5620003237314734212

2019-04-08 16:51:56

ЕЕДОП_позиция_5

ЕЕДОП_позиция_5.rar (86.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4303702887879876676

2019-04-08 16:51:57

Решение за изменение

Решение за изменение .pdf (246.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1979129692797216920

2019-04-25 11:11:45

Документация - коригирана

Документация - коригирана.doc (709.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2255565989249288018

2019-04-25 11:11:45

Протокол

Протокол.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2785527353405155504

2019-06-12 16:22:59

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (515.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6202295857637836201

2019-06-12 16:22:59

Договор

Договор рег. № 71/08.07.2019 г..pdf (9.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6402627091213357702

2019-07-29 15:50:55

Приложение

Приложение № 1 към Договор рег. № 71/08.07.2019 г..pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 370896821470731822

2019-07-29 15:50:55

Приложение

Приложение № 2 към Договор рег. № 71/08.07.2019 г..pdf (28.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4772874440064432389

2019-07-29 15:50:56

Приложение

Приложение № 3 към Договор рег. № 71/08.07.2019 г..pdf (3.9MB)

Номер на удостоверението за време: 3909399634547438566

2019-07-29 15:50:56

Приложение

Приложение № 4 към Договор рег. № 71/08.07.2019 г..pdf (808.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2462536135144803662

2019-07-29 15:50:56

Договор

Договор рег. № 72/11.07.2019 г..pdf (5.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5899930068971138883

2019-07-29 15:53:46

Приложение

Приложение № 1 към Договор рег. № 72/11.07.2019 г..pdf (424.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7531466841703216626

2019-07-29 15:53:46

Приложение

Приложение № 2 към Договор рег. № 72/11.07.2019 г..pdf (8.9MB)

Номер на удостоверението за време: 8648241002300498677

2019-07-29 15:53:46

Приложение

Приложение № 3 към Договор рег. № 72/11.07.2019 г..pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 1967299579847431685

2019-07-29 15:53:47

Приложение

Приложение № 4 към Договор рег. № 72/11.07.2019 г..pdf (964.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3710007539789794447

2019-07-29 15:53:47

Договор

Договор рег. № 76/23.07.2019 г..pdf (5.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6373733612301188819

2019-07-29 15:59:33

Приложение

Приложение № 1 към Договор рег. № 76/23.07.2019 г..pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3211906720583782648

2019-07-29 15:59:33

Приложение

Приложение № 2 към Договор рег. № 76/23.07.2019 г..pdf (5.6MB)

Номер на удостоверението за време: 276695131786614890

2019-07-29 15:59:33

Приложение

Приложение № 3 към Договор рег. № 76/23.07.2019 г..pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6672095499792875224

2019-07-29 15:59:33

Приложение

Приложение № 4 към Договор рег. № 76/23.07.2019 г..pdf (210.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7374925954052901050

2019-07-29 15:59:34

Договор

Договор рег. № 77/23.07.2019 г..pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 9032168606845467355

2019-07-29 16:04:24

Приложение

Приложение № 1 към Договор рег. № 77/23.07.2019 г..pdf (869.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3892877752742890580

2019-07-29 16:04:25

Приложение

Приложение № 2 към Договор рег. № 77/23.07.2019 г..pdf (7.0MB)

Номер на удостоверението за време: 5771266663569279374

2019-07-29 16:04:25

Приложение

Приложение № 3 към Договор рег. № 77/23.07.2019 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4831730595002034022

2019-07-29 16:04:25

Приложение

Приложение № 4 към Договор рег. № 77/23.07.2019 г..pdf (199.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3688041822556950058

2019-07-29 16:04:26

Договор

Договор рег. № 78/23.07.2019 г..pdf (5.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6398441202307388076

2019-07-29 16:09:16

Приложение

Приложение № 1 към Договор рег. № 78/23.07.2019 г..pdf (484.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3189826714122492867

2019-07-29 16:09:16

Приложение

Приложение № 2 към Договор рег. № 78/23.07.2019 г..pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 3102047747339578442

2019-07-29 16:09:17

Приложение

Приложение № 3 към Договор рег. № 78/23.07.2019 г..pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7696765554012519940

2019-07-29 16:09:17

Приложение

Приложение № 4 към Договор рег. № 78/23.07.2019 г..pdf (202.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8768494947881654311

2019-07-29 16:09:17

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-9800/26.07.2019 г..pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2188748265102868755

2019-07-29 16:09:17

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (812.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7949454810869353828

2019-09-18 14:37:15