Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 268

Дата на публикуване: 18.07.2019

Последна промяна: 10.03.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0022 статус: Затворена

„Охрана на обекти от системата на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.08.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf (950.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8246285048630717049

2019-07-18 17:41:12

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4450762313323150816

2019-07-18 17:41:12

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.docx (130.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1483339171712579221

2019-07-18 17:41:13

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx (49.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2142055996213820331

2019-07-18 17:41:13

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx (65.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8009780557520051950

2019-07-18 17:41:13

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (87.1KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7470929081184745115

2019-07-18 17:41:13

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (426.1KB)

Номер на удостоверението за време: 422596172325036864

2019-08-01 15:25:45

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 778856009564980145

2019-09-05 13:39:26

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (782.8KB)

Номер на удостоверението за време: 262727148248158347

2019-09-05 13:39:26

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7557716468105105347

2020-03-10 16:41:25

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (561.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2914512793288973883

2020-03-10 16:41:26

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (939.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5837349805501610030

2020-03-10 16:41:26