Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 294

Дата на публикуване: 09.12.2019

Последна промяна: 13.01.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0044 статус: Затворена

,,Надграждане на Система за е-Връчване“

Краен срок за подаване на оферти: 10.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.01.2020 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3910181002489759358

2019-12-09 11:16:28

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (512.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2605752478323484085

2019-12-09 11:17:16

Документация

Документация.doc (697.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6451140799225230986

2019-12-09 11:21:08

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (852.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4776776128715302387

2019-12-09 11:21:42

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (80.3KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5781845864714879175

2019-12-09 11:22:14