Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 167

Дата на публикуване: 13.06.2017

Последна промяна: 19.09.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0003 статус: Възложена

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър"“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
Краен срок за подаване на оферти: 04.07.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.07.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 166

Дата на публикуване: 10.05.2017

Последна промяна: 19.06.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9064139 статус: Възложена

"Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ"

Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.05.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 165

Дата на публикуване: 10.05.2017

Последна промяна: 31.07.2017

пряко договаряне номер в роп: 05397-2017-0002 статус: Възложена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2017 10:00

Номер в профила на купувача: 164

Дата на публикуване: 19.01.2017

Последна промяна: 26.03.2018

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 163

Дата на публикуване: 20.12.2016

Последна промяна: 21.02.2017

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена
„Доставка на природен газ“
Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.12.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 162

Дата на публикуване: 28.11.2016

Последна промяна: 20.04.2017

публично състезание номер в роп: 01118-2016-0007 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 161

Дата на публикуване: 24.11.2016

Последна промяна: 20.12.2016

събиране на оферти с обява номер в роп: 9059030 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 160

Дата на публикуване: 22.11.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9058891 статус: Възложена

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ИА ЕСМИС, със следните обособени позиции“ :

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: ECO 001.173.00S, ECO102.028.000, ECO102.028.8CC, ECO 003.112.000, ECO 004.109.000, ЕСО 011.052.3-C, ECO 103.032.002, ECO 103.032.MUX,  ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.166.000, ECO103.030.001, ECO103.030.MUX, ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.003.000, ECO 002.003.001, ЕСО 004.013.000, ЕСО 006.012.000, ЕСО 005.011.000, ECO 006.100.00L, ECO 005.101.000, ECO 001.171.6RS.L, ECO 001.171.6RS.LT, ECO 004.141.0E1.4, ECO 004.141.0E1.L, ECO 003.132.001, ECO 003.132.034, ECO 002.110.034.S, ECO 002.110.034.C, ЕСО 011.052.3.00O, ECO103.027.OPT, ECO 002.003.PABH CH30, ECO 004.100.03U 3U Interfaces“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: MX-VI-2100B, MX-VI-2100, MX-MVC-040AD, MX-MVC-610AF, MX-MVC-510AF, MX-MVC-221BL, MX-MVC-254BV, MX-NGN-PBX, MX-MVC-112BF, MX-MVC-224BL, MX-MVC-914NB, SZ.376.M811M, MX.WLSB-3UL2, MX.RHVI-175A, MX.CONT-WL, MX RPSU-230R, MХ.LHVI-175A, MX MSCU-830W, PM 2 E 1 120 ohm, SZ 866.V654, SZ 876.V100, SZ 847.V430, SZ 856.V310, SZ 847.V450, SZ 866 V238, SZ 866 V682, SZ 866 V218, SZ 866.V654, SZ 866.V654,  SZ 866 V218, SZ 866 V218, SZ 866 V238, SZ 866.V654.

Краен срок за подаване на оферти: 29.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 30.11.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 159

Дата на публикуване: 14.11.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9058567 статус: Възложена

„Ремонт на работни помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“

Краен срок за подаване на оферти: 29.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 30.11.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 158

Дата на публикуване: 10.11.2016

Последна промяна: 10.05.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9058445 статус: Прекратена

Доставка на софтуер за гласово оповестяване на служители, софтуер за балансиране на трафика, софтуер за сканиране на Web приложения, софтуер за управление на уязвимости, софтуер за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри, обособена в пет позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на софтуер за гласово оповестяване на служители; Обособена позиция 2 - Доставка на софтуер за балансиране на трафика (Load Balancer); Обособена позиция 3 - Доставка на софтуерен продукт за сканиране на Web приложения; Обособена позиция 4 - Доставка на софтуерен продукт за управление на уязвимости; Обособена позиция 5 – Доставка на софтуерен продукт за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри

Краен срок за подаване на оферти: 17.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.11.2016 14:00