Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 259

Дата на публикуване: 11.06.2019

Последна промяна: 17.10.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

"Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ)"

Краен срок за подаване на оферти: 25.06.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 258

Дата на публикуване: 23.05.2019

Последна промяна: 01.07.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0015 статус: Прекратена

Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии

Краен срок за подаване на оферти: 13.06.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.06.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 257

Дата на публикуване: 10.05.2019

Последна промяна: 20.08.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0014 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 256

Дата на публикуване: 02.05.2019

Последна промяна: 21.08.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0012 статус: Затворена

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ДАЕУ“.

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 255

Дата на публикуване: 23.04.2019

Последна промяна: 07.08.2019

Номер в профила на купувача: 254

Дата на публикуване: 23.04.2019

Последна промяна: 04.07.2019

Номер в профила на купувача: 253

Дата на публикуване: 19.04.2019

Последна промяна: 22.08.2019

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

„Осигуряване на техническа поддръжка на системата за документооборот ДОКМАН 2.5”

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 12:00
Дата на отваряне на оферти: 23.04.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 252

Дата на публикуване: 15.04.2019

Последна промяна: 23.08.2019

Номер в профила на купувача: 251

Дата на публикуване: 08.04.2019

Последна промяна: 18.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0008 статус: Възложена

„Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“ и Изработка на информационни материали, свързани с дейности по осигуряване на информация и публичност по проекти на ДАЕУ, включваща 5 (пет) обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0035 „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на по Оперативна програма „Добро управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.05.2019 11:00