Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 253

Дата на публикуване: 19.04.2019

Последна промяна: 22.08.2019

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

„Осигуряване на техническа поддръжка на системата за документооборот ДОКМАН 2.5”

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 12:00
Дата на отваряне на оферти: 23.04.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 252

Дата на публикуване: 15.04.2019

Последна промяна: 23.08.2019

Номер в профила на купувача: 251

Дата на публикуване: 08.04.2019

Последна промяна: 18.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0008 статус: Възложена

„Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“ и Изработка на информационни материали, свързани с дейности по осигуряване на информация и публичност по проекти на ДАЕУ, включваща 5 (пет) обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0035 „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на по Оперативна програма „Добро управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.05.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 249

Дата на публикуване: 22.03.2019

Последна промяна: 16.07.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0006 статус: Затворена

„Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 24.04.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 248

Дата на публикуване: 22.02.2019

Последна промяна: 04.12.2019

Номер в профила на купувача: 247

Дата на публикуване: 12.02.2019

Последна промяна: 21.08.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0004 статус: Възложена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco”

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.02.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 246

Дата на публикуване: 11.02.2019

Последна промяна: 17.06.2019

Номер в профила на купувача: 245

Дата на публикуване: 05.02.2019

Последна промяна: 19.04.2019

Номер в профила на купувача: 244

Дата на публикуване: 28.01.2019

Последна промяна: 18.06.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0001 статус: Възложена

„Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/“

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 19.02.2019 14:00