gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

ДАЕУ започва инвентаризация на ИКТ ресурсите в държавните и общинските организации

Инвентаризацията се прави с цел снижаване на разходите за електронното управление, а основният й предмет е структуриране на данните и съставяне на карта на ИКТ ресурсите на държавните и общинските организации.

Вергиния Стаматова, CIO

Одитът на ИКТ инфраструктурата, който по предварителен график трябва да завърши през юли 2018-а, ще помогне на държавата да структурира информацията и данните в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., както и за оптимизиране на разходите и изграждане на средата за електронно управление. В рамките на проекта ще се изгради Регистър на информационните ресурси на администрацията за нуждите на електронното управление, уточни ръководителят му Васил Василев от Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Така ще бъдат систематизирани всички ИТ ресурси и проекти в рамките на електронното управление със статут и бюджет; ще се подпомогне изготвянето на новите технически задания, както и ефективността на използваните средства.

Инвентаризацията цели снижаване на разходите

Инвентаризацията се прави с цел снижаване на разходите за електронното управление, а основният й предмет е структуриране на данните и съставяне на карта на ИКТ ресурсите на държавните и общинските организации. "От нея ще стане ясно и доколко институциите имат нужда от помощ за администриране на всички услуги, които могат да се предоставят на гражданите", категоричен е Василев. По думите му това е ключово условие, за да продължи успешно работата на електронното управление: "Не всички административни структури на по-ниско ниво, напр. общинските, разполагат с необходимите ИТ специалисти. Там, където има добри администратори, е налице разбиране и решаване на проблемите в електронното управление. Но за съжаление има и администрации, в които всичко е оставено на самотек." При това той не визира само малките структури, а и областните центрове.

От друга страна, ниските заплати в администрацията не подпомагат набирането на висококвалифицирани ИТ специалисти. Но Василев е убеден, че ако се сложи ред по отношение на финансовите ресурси, ще могат да се заделят повече средства за тази цел. По думите му все още ИТ мениджърите не са достатъчно оценени в държавната администрация. Но има и изключения - сред отличниците са Министерството на финансите (МФ), Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Националният осигурителен институт (НОИ), Националният статистически институт (НОИ) и др.

Обхват на проекта

В рамките на проекта подизпълнител на агенцията ще инвентаризира 576 централни администрации, които са разпределени в 2005 локации. За целта фирмата, която спечели държавната поръчка, ще получи около 1.7 млн. лв. Служителите на ДАЕУ на местата, където агенцията има структури, ще опишат ИКТ инфраструктурата на други 529 администрации. За изпълнението на одита агенцията е потърсила съдействие от всички администрации и органи, "защото без него няма да бъде цялостно изпълнена", пояснява още Василев:

"Всичко, което ще искаме да видим и проверим по време на инвентаризацията, не може да бъде предоставено онлайн веднага, защото голяма част от институциите имат доста ресурс от подобни компоненти. Обърнали сме се към всички администрации да подготвят информация за състоянието на ресурсите си. Това ще помогне на ДАЕУ и съответната администрация процесът на инвентаризиране да бъде по-лек и по-успешен", коментира той.

Общата му стойност е малко над 2 425 000 лв., като около 2 061 000 лв. са по европейска програма, а разликата от приблизително 364 хил. лв. е национално съфинансиране.

В проекта са заложени четири дейности:

1) Оптимизиране на методиката на Министерството на правосъдието (МП), което вече е извършило одит на ИКТ ресурсите си. Тази първа фаза от проекта е приключила през август 2017-а.

2) Втората дейност е свързана с надграждане и внедряване на разработената от МП информационна система и изграждане на регистър. Ще се проведе и обучение на участниците в инвентаризацията от страна на ДАЕУ. Тази дейност и третата - същинската инвентаризация (3) са обединени в една обществена поръчка.

Подаването на офертите по нея приключи на 2 януари 2018 г. Ако няма забавяне в поръчката, инвентаризацията трябва да започне в края на април и да завърши през юни тази година.

Кое налага да се извърши одит на ИКТ ресурсите

Едно от задълженията на ДАЕУ, вменени от законодателя, е да следи всички финансови ресурси, които се разходват от администрацията, с какви информационни ресурси разполага, в какво състояние са те - година на производство, какви ИС са инсталирани в тях, как се поддържат, какви разходи са извършени за различни информационни проекти", пояснява Васил Василев.

По какво се различава проектът от задължителната ревизия в края на годината

Българското законодателство изисква от всяка стопанска и административна организация да извърши ревизия в края на календарната година.

От ДАЕУ държат да направят разграничение между инвентаризацията по счетоводен принцип и одита на ИКТ ресурсите, който започва в края на април.

"Получихме доста запитвания в колко помещения ще ходим, но целта не е да извършим инвентаризация по чисто счетоводен принцип", разказва Василев и уточнява: "В случая трябва да се отчетат информационните ресурси и да се види с какви софтуерни продукти се работи, да се опишат всички сключени договори на администрациите, както и кой се грижи за тези информационни ресурси, как се поддържат те."

Това е необходимо, за да се създаде ред, който да доведе до правилно разходване на всички финансови средства в тази посока. Разходите подлежат на строг контрол по целесъобразност и следва да бъдат ясно отделени от останалите разходи на администрацията. Целта на проекта не съвпада с това да се изготви отчет на ИКТ активите, а да се види с какви системи се работи, как се разходват средствата и на базата на това да се изгради публичен регистър на информационните ресурси. "Така ще се гарантират необходимите за реализацията на електронното управление единна платформа и оперативна съвместимост. Ще дадем отговор на въпроса за какво администрациите са изразходвали средства през последните години – дали за компютри, които се ползват за пишещи машини, или за реално електронно управлени", категоричен е още Васил Василев.

Към кого са насочени резултатите от проверката

Тъй като инвентаризацията обслужва електронното правителство и ДАЕУ е нагърбена да го реализира като бенефициент, след приключване на проекта ползата ще е за цялата администрация и обществото. "За първи път Държавната агенция "Електронно управление" насочи общественото внимание върху цифровизацията на ресурсите в администрацията – крайната необходимост е администрациите да отделят целево ресурси за цифровизация на хартиените си масиви от данни. Цифровизацията и актуализацията на базата данни са ключови за въвеждането на служебното начало и премахването на редица удостоверителни услуги със значим обществен ефект", пояснява още Василев.

Източник: Сп. CIO

Споделете
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Последни новини

Essential SSL