gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. има за цел създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда.

INSPIRE се основава на инфраструктури за пространствена информация, установени и управлявани от държавите-членки на Европейския съюз. Директивата се отнася за 34 теми на пространствени данни, необходими за опазване на околната среда, с основни компоненти, описани чрез технически правила за прилагане.

Законът за достъп до пространствени данни транспонира Директивата INSPIRE в националното законодателство на Република България.

Отдел „Данни“ в Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ на Държавната агенция "Електронно управление" е националното звено за контакт по Директивата.

Нормативни документи

Междуведомствен съвет по пространствени данни

Експертна работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни

Наблюдение и докладване изпълнението на директивата INSPIRE

Методически указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни