gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Лого

Работно време на Звеното за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Анжела Захариева, началник на отдел „Административно обслужване"
Тел.: +359 (2) 949 2040
е-mail: azaharieva@e-gov.bg 

 

Приемна на Държавна агенция „Електронно управление“

В Приемната на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) гражданите могат да поставят въпроси лично на експертите от администрацията на Агенцията. Обособената Приемна на ДАЕУ дава възможност на всички заинтересовани да подават писмено или устно сигнали, жалби и предложения, както и да изразят оценка и отношение към качеството на административното обслужване.

Работно време на Приемната: всеки делничен ден от 9.00 ч. до 17.30 часа.

E-mail за контакт: mail@e-gov.bg.

 

Политика за защита на личните данни

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR), Държавна агенция „Електронно управление“ гарантира, че съгласно законовите си функции обработва законосъобразно, сигурно и добросъвестно личните данни на гражданите.

Регламент (ЕС) 2016/679 определя правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. С регламента се защитават основни права и свободи на физическите лица и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Свободното движение на лични данни в рамките на Съюза не се ограничава, нито се забранява, по причини, свързани със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Регламентът се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Длъжностно лице по защита на данните:

Бойко Начев

E-mail за контакт: bnachev@e-gov.bg 

                                                                                       АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Формуляр на заявление УП-2/УП-3

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 

СПЕЦИФИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща

2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори

2848 Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX

Харта на клиента

Анкетна карта за нивото на предоставеното обслужване

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" за периода 01.12.2016 г.–30.11.2017 г.

АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" за периода 01.12.2017 г.-30.11.2018 г.

АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" за периода 01.12.2018 г.-30.11.2019 г.