gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. 

Текуща информация за напредъка на процеса по присъединяване към средата за електронен обмен на документи.

„Мониторинг на участниците в СЕОС“ -  http://83.228.89.29/

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

Задължението за всички администрации да обменят документи помежду си единствено по електронен път е в сила от 1 ноември 2018 година.  

Административните органи следва да се обръщат към доставчиците си за привеждане на системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единния технически протокол.

Методически указания за начина на обмен на документи чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Актуални адреси на реален и тестови Регистър на участниците (РУ):

- реален регистър: https://register.obmen.local;

- тестови регистър: https://register-t.obmen.local .

Общи условия за обмен на електронни документи между участници, регистрирани в административен регистър

Система за електронен обмен на съобщения - процедура за включване на нов участник

Заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в електронен обмен на документи

Система за електронен обмен на съобщения. Техническа спецификация

Система за електронен обмен на съобщения. Тестови участник

Система за електронен обмен на съобщения. Процедура за генериране и издаване на транспортен сертификат

Бланка за издаване на транспортен сертификат

Система за електронен обмен на съобщения. Среда за електронен обмен на съобщения

Система за електронен обмен на съобщения. Мрежова свързаност

Настройки на VPN клиент

Удостоверителна верига

Нова Удостоверителна верига

Технически файлове за разработчици

Примерни Правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения

Тестови сценарий за включване на нов участник в СЕОС

Нормативни изисквания за наличието на хартиен носител (образец за попълване)

Месечна справка (образец)

ВАЖНО за администрациите, които нямат технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в законоустановения срок 1 ноември 2018 г. - Държавна агенция „Електронно управление“ създаде алтернативна (временна) възможност за осъществяване на електронен обмен на документи. За целта е извършена интеграция на Система за сигурно електронно връчване (е-Връчване: https://edelivery.egov.bg) със СЕОС.

Aдминистрацията следва да си направи регистрация в Системата за сигурно електронно връчване, като попълни Заявление за създаване на профил в Система за сигурно електронно връчване и интеграция в Система за електронен обмен на съобщения и го изпрати на електронни адреси tttodorova@e-gov.bg и eod@e-gov.bg. След заявлението на администрацията ще бъде създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване и тя щe бъде вписана по служебен път в Регистъра на участниците в СЕОС.

Помощна информация за работа със СЕОС през уеб интерфейса на Системата за сигурно е Връчване

Обучителен видеоклип за работа със СЕОС през интерфейса на Системата за сигурно е-Връчване

УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТПАДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ (СЕОС)

Минимални изисквания за качество на доставка на Интернет достъп на общините в Република България за нуждите на компонентите на електронното управление

Лица за контакт:

Мартин Попов, тел.  02/949 22 53, m.popov@e-gov.bg

Люба Илиева, тел.  02/949 23 88, lilieva@e-gov.bg

Боян Кожухаров, тел. 02/949 24 34, bikozhuharov@e-gov.bg 

Правила за работа на Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към председателя на Държавна агенция "Електронно управление", изработени и утвърдени на основание т. 2 от Решение на Министерския съвет 357 от 29 юни 2017 г.  

Предоставяне на информация за състоянието на информационните ресурси на административните органи и за готовността за електронен документооборот съгласно технически протокол по чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Отчет_Информационни ресурси