gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

 

 

 

Проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

Проектът „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.004-0001-C01/12.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.004.

Целта на проекта е да бъдат създадени необходимите условия за функциониране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, с оглед подобряване достъпа, преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при взаимодействието им с административните органи и техните структури.

Обща стойност на проекта: 6 999 985,64 лв., от които 5 949 987,79 лв. от Европейския социален фонд и 1 049 997,85 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 53 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.


 

 

Проект „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“

Проектът „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.005-0001-C01/25.10.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.005.

Основната цел на проекта е изграждането на високоустойчива и резервирана облачна инфраструктура (ДХЧО), разположена в два центъра за обработка на данни (ЦД - основен и огледален), Контролно-технически център на Електронното правителство (КТЦЕП) и Център за възстановяване на данни (ЦВ), предоставяща инфраструктура като услуга.

ДХЧО ще допринесе за оптимизиране и преструктуриране на разходите за изграждане и поддръжка на информационните ресурси на административните структури от централната и местната администрации, като ще осигури технологии, които позволяват оптималното използване на информационни и комуникационни ресурси за бързо, сигурно, гъвкаво и икономично предоставяне на изчислителни ресурси под формата на облачни услуги за нуждите на електронно предлаганите услуги на гражданите и бизнеса, за вътрешноведомствените информационни и комуникационни процеси, проекти и системи, за поддържане и развитие на национално значими електронни информационни масиви и бази от данни.

Обща стойност на проекта: 54 079 495.33 лв., от които 45 967 571.03 от Европейския социален фонд и 8 111 924.30 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 51 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


 

 

 

Проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) в областта на архитектурата на е-управлението“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.006-0057-C01/06.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

Основната цел на проектното предложение е да се надградят специализираните знания и умения на служителите в специализираната администрация на ДАЕУ и да се придобият нови чрез участие в подходящи обучения за придобиване на специфични знания и умения в условията на динамично променяща се технологична среда.

Специфични цели на проекта са:

• Насърчаване на активното включване на служителите от ДАЕУ в обучение, насочено към повишаване на тяхната професионална компетентност в областта на архитектурата на е-управлението: стратегия, проектиране, моделиране;
• Обогатяване на знанията и уменията на служителите в ДАЕУ в областта на анализа, като техника за разкриване на бизнес нуждите и създаването на ефективни решения на бизнес проблемите;
• Развиване на умения за описание на бизнес процесите в е-управлението;
• Придобиване на задълбочени познания в областта на споразумения за нивото на услугите (Service Level Agreement-SLA), необходими при експлоатирането на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
• Осигуряване на условия за включване в процесите на учене през целия живот и адаптиране на знанията и уменията на служителите на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда.

Обща стойност на проекта: 171 031,77 лв., от които 145 377,00 от Европейския социален фонд  и 25 654,77лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 31.12 2019 г. 

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


 

 

Проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“

Проектът „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.006-0037-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

Основната цел на проектното предложение е да се подобрят специализираните знания и умения на служителите в Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) чрез участие в подходящи обучения за придобиване на специфични умения и обмен на добри практики.

Специфичните цели на проекта са:

• Насърчаване на активното включване на служителите от ДАЕУ в обучения, насочени към повишаване на тяхната професионална компетентност в областта на Закона за електронното управление и подзаконовата нормативна база, информационни и комуникационни технологии и работа със специализиран софтуер за нуждите на електронното управление;
• Стимулиране на обмена на добри практики между специализираните дирекции при осъществяване на дейности за оценка на съответствието на технически задания със Закона за електронното управление;
• Обогатяване на знанията и уменията на служителите по дирекции при осъществяване на функциите на специализираната администрация на Агенцията;
• Създаване на условия за предоставяне на висококачествени административни услуги, свързани с въвеждането на процесите по електронното управление;
• Осигуряване на условия за включване в процесите на учене през целия живот и адаптиране на знанията и уменията на служителите на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда;
• Предоставяне на задълбочени познания и умения в сферата на работа със специализиран софтуер; осигуряване на неговото качество и автоматизирано тестване;
• Обогатяване на знанията за прилагане на математически и статистически методи за анализ на икономически и финансови данни.

Обща стойност на проекта: 120 751,56 лв., от които 102 638,83 лв. от Европейския социален фонд и 18 112,73 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 17 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.


 

 

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2-006-0035-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ чрез участия в обучения.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са:

• Насърчаване на участието на служителите от ДАЕУ в обучения, насочени към повишаване на тяхната професионална компетентност в областта на ИКТ и работата със специализиран софтуер за нуждите на електронното управление.
• Обогатяване на знанията и уменията на служителите по дирекции при осъществяване на функциите в специализираната администрация на Агенцията.
• Създаване на условия за осъществяване на висококачествени услуги, свързани с процесите по електронно управление.
• Осигуряване на условия за включване в процесите на учене през целия живот и адаптиране на знанията и уменията на служителите на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда.
• Предоставяне на задълбочени познания и умения в сферата на работата със специализиран софтуер, виртуални машини и приложения, виртуална инфраструктура и др.
• Обогатяване на знанията в областта на системното администриране за работа с LINUX; системите за контрол на достъпа, криптографията и практиките за управление на сигурността.

Обща стойност на проекта: 154 224,00 лв., от които 131 090,40 лв. от Европейския социален фонд и 23 133,60 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 17 месеца.

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.


 

 

 

Проект „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“

Проект „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2-006-0013-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на специализираните знания и умения на служителите от дирекция "Комуникационна и информационна инфраструктура" (КИИ) предвид ключовата роля на дирекцията в изпълнение на функциите на ДАЕУ, свързани с изграждането, развиването и поддържането на споделените ресурси на електронното управление, в това число ресурсите, необходими за развитието, управлението и поддръжката на интернет свързаността на структурите на държавната администрация.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са:

• Насърчаване на периодичното актуализиране на знанията на служителите в дирекция КИИ с оглед бързото развитие на информационните технологии и в духа на концепцията „учене през целия живот“.
• Повишаване на специфичния административен и експертен капацитет на ДАЕУ за осигуряване на ефективна и резултатна работа във връзка с потребностите на обществото от въвеждане, развитие и поддържане на работещо електронно управление в България.
• Постигане на кадрова обезпеченост с квалифицирани служители за осигуряване на модерна, надеждна и сигурна комуникационна и информационна инфраструктура на държавната администрация.

Обща стойност на проекта: 155 066,40 лв., от които 131 806,44 от Европейския социален фонд  и 23 259,96 национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 14 месеца.

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.


 

                                 

      

Проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“             

Проектът „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0014-C01/11.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Общата цел на проекта е изграждане на Национален портал за пространствени данни, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Обща стойност на проекта: 1 361 386,00 лв., от които 1 157 178,10 лв. европейско и 204 207,90 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 27 месеца.
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


                                         

Проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Проектът „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/23.08.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Общата цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на:
• информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управление и ИКТ;
• публичен регистър на проектите и дейностите в областта на е-управление;
• портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление, в съответствие с принципите на Стратегията за развитие на електронното управление и новите нормативни изисквания по отношение на първичните регистри.

Обща стойност на проекта: 722 557,00 лв., от които 614 173,45 лв. европейско и 108 383,55 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 18 месеца.
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.


                                      

Проект „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“

Проектът „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.002-0009-C01/21.07.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Общата цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на централизирани автоматизирани информационни системи „Гражданска регистрация“ и „Адресен регистър“, в съответствие с принципите на Стратегията за развитие на електронното управление и новите нормативни изисквания по отношение на първичните регистри.

Обща стойност на проекта: 2 049 999.30 лв., от които 1 742 499.41 лв. европейско и 307 499.89 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 21 месеца
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


                                      

Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“

Проектът „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.001-0001-C01/19.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.001

Главната цел на проекта е извършване на инвентаризация и анализ (одит) на информационните и комуникационните ресурси на централните, областните и общинските администрации за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 2 425 140.00 лв, от които 2 061 369.00 лв. европейско и 363 771.00 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 29 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


                                      

Проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“


Проектът „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Цел на проекта е изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване, чрез която да бъде въведена в Република България възможността за електронно дистанционно гласуване при произвеждането на всички видове избори, съгласно Изборния кодекс.

Обща стойност на проекта: 1 499 959.00 лв., от които 1 274 965.15 лв. европейско и 224 993.85 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 21 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Детайлно проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави, включително проучване на правните аспекти и наличните технологични възможности в национален план.

Конкретни препоръки към българската система за дистанционно електронно гласуване, които да бъдат реализирани при изграждането и внедряването на пилотната система за дистанционно електронно гласуване.

Проект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване"


Всички проекти в Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.