gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

С Решение № 338 от 23 юни 2017 г. Министерският съвет предприе мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В приложението към т.1, буква „а“ на РМС са дефинирани съответните удостоверителни услуги. За издаването на удостоверенията от списъка на услугите, администрациите използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат от администрациите автоматизирано по електронен път.

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Национална база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на задълженията към митническата администрация, Регистър на вписаните администратори на лични данни, Регистър на българските документи за самоличност, Единен регистър на чужденците, Регистър на средните училища и детските градини, Регистър на дипломите и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на задължените лица и други.

Информация за наличните регистри и справките от тях е налична на адрес: http://regixaisweb.egov.bg/regixinfo

Създадената възможност за реализиране на вътрешни електронни административни услуги е предпоставка за постигане на една от основните цели на електронното управление - комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса. Към март 2019 г. свързани са 65 основни регистъра, администрирани от 25 централни администрации - министерства и изпълнителни агенции. Реализирани са 168 служебни електронни услуги/справки към регистрите.

За присъединяване към средата за междурегистров обмен (RegiX) потребителите следва да спазят общите условия и приложенията към тях.

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

До консуматорите на данни в средата за междурегистров обмен

Приложение 1: Образец за общо заявление

Приложение 2: Образец за комплексно заявление 

Приложение 3: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез WEB базирано клиентско (multitenant)                      приложение

Приложение 4: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

Списък на постъпили заявления за достъп до данни от регистри/справки/полета на държавната администрация

Лица за контакт:

Техническа свързаност: Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: ismolenov@e-gov.bg

Техническа свързаност: Румен Димитров - тел. 02/949 2466; e-mail: rddimitrov@e-gov.bg

Административни въпроси: Нина Трифонова – тел. 02/949 2209; e-mail: ntrifonova@e-gov.bg