gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския съвет е създадена със Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г.). Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Председателят на ДА „Електронно управление“ е първостепенен разпоредител с бюджет, определя се с Решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок от 5 години.

Агенцията е правоприемник на дирекция „Електронно управление” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Държавна агенция „Електронно управление” има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики. Агенцията поддържа също така централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

Председателят на ДАЕУ провежда държавната политика в следните области:
- Електронно управление;
- Електронни удостоверителни услуги;
- Електронна идентификация;
- Мрежова и информационна сигурност;
- Инфраструктура за пространствена информация;
- Информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат.

При осъществяването на държавната политика в посочените области председателят на агенцията изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с акт на Министерския съвет.

Закон за електронното управление

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

Закон за електронната идентификация

Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 

Техническо задание

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

Постановление на Министерския съвет № 274 за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

ПМС № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 на Наредбата - Образец на техническо задание