gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

В този раздел

Пазарни консултации
Доставка на „on-premises“ софтуер Почистване на каменна облицовка по фасади на административна сградаИзпълнение на дейности по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в административната сграда на ДАЕУ в гр. СофияТекущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации на сграден фонд на обекти на ГД СОСП на Държавна агенция "Електронно управление"Изпълнение на дейности по проект "Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление" „Изготвяне на анализ и концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на мотивирани предложения за актуализиране на нормативната уредба, уреждаща създаването и поддръжката на Ре „Изграждане на информационна система за поддържане на регистрите чрез електронни услуги според изискванията на Възложителя, която включва създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване нНадграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националния център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности„Изготвяне на техническа спецификация, методика за оценка на офертите, документация за участие и проект на договор за провеждането на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка в областта на отбраната и сигурността по ЗОП с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление № BG05SFOP001-1.002-0010“Надграждане на системите за еАвтентикация„Обособяване на резервно хранилище в ЦДЕУ1“Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управлениеСъздаване и конфигуриране на ново пространство в облачната платформа за общински електронни услуги за Столична община, включване на Столична община в платформата и миграция на данниПредоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по европейска програма „Connecting Europe Facility” (CEF)„Изграждане на модул на хоризонталната система за еАвтентикация, чрез който да се предостави функционалност за двуфакторна автентикация на потребителите на електронни административни услуги“Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект„Индикативни ценови предложения за „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по европейска програма с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на Система за мониторинг, контрол и анализ на логове, мрежови трафик и управление на киберинциденти на национално ниво за нуждите на националния център за реагиране при компютърни инциденти и обучение на служители на Възложителя за администриране и работа със Системата“Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по европейска програма с предмет: Изграждане на Национална Координационно-Организационна Мрежа за Киберсигурност (НКОМКС)Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по европейска програма с предмет: Изграждане на Национален Киберситуационен Център (НКСЦ)Информация по чл. 44, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчкиПоддръжка и развитие на електронна съобщителна инфраструктура от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурностСключване на рамково споразумение за разработка на технически спецификации и методики за комплексна оценка на офертите на обществени поръчки за нуждите на ДАЕУИзвънгаранционна поддръжка на eIDAS възел за трансгранична електронна идентификацияИзграждане на второ електрозахранване 20 kV за СОСП София 4Консултантски услуги във връзка с разработка на федерирани портали с IBM WebSphereДопълнително здравно осигуряване на служителите на Държавна агенция "Електронно управление"Доставка и инсталация на специализирани устройства за създаване на резервни копия на критични данни и регистри на електронното управлениеКонсултантски услуги във връзка с разработка на федерирани портали с IBM WebSphere„Доставка и инсталация на специализирани устройства (хардуер и/или софтуер) за създаване на резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление“ • Изготвяне на предварително проучване за изграждане на широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение в бели и/или сиви зони и други дейностиНадграждане на системата за автоматизирана инспекция и анализ на електронни документи, обменяни в рамките на системите за електронен обмен на съобщения и за сигурно електронно връчване, доставка на софтуерни лицензи и техническа поддръжка,,Надграждане на Система за е-Връчване; Гарантиране на работоспособността на системата за е-Връчване и Консултантски услуги“; „Среда на СЕОС (Среда за електронен обмен на съобщения): Доизграждане на тестовата среда на СЕОС; Развитие на техническия протокол на средата за обмен на съобщения“„Надграждане на системата за автоматизирана инспекция и анализ на електронни документи, обменяни в рамките на системите за електронен обмен на съобщения и за сигурно електронно връчване, доставка на софтуерни лицензи и техническа поддръжка“„Надграждане на платформа за създаване на електронни форми с придобиване на лицензи за Adobe Experience Manager AEM“Доставка на Dynatrace Licenses and Services Type of installation On-premise Host Monitoring (Permanent, number of host with 16 GB memory) Digital Experience Management (per Million Annual Units), за нуждите на Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги,,Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми“ Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчкиНадграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление
Антикорупция