gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността

Дата на откриване: 28.10.2019 г.

Дата на приключване: 27.11.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Справка за отразяване на становища, получени в периода на обществено обсъждане на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Дата на откриване:   07.05.2019 г.

Дата на приключване: 21.05.2019 г.


Проект на Постановление за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 

Дата на откриване:   17.04.2019 г.

Дата на приключване: 16.05.2019 г.


Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Справка на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на решение на МС за изменение и допълнение на решение №163 от 21 март 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление в Р България (2014-2020)

Дата на откриване: 21.03.2019 г.

Дата на приключване: 05.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ 

Дата на откриване: 13.03.2019 г.

Дата на приключване: 27.03.2019 г.


Публично допитване относно твърдите инвестиционни намерения в областта на развитие на широколентовия достъп в райони с население до 30 хиляди души

Дата на приключване: 15.09.2018 г.


Проект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване"

Дата на откриване: 09.07.2018 г.

Дата на приключване: 12.08.2018 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Приета с ПМС № 3 от 09.01.2017 г., обн. ДВ. бр.5 от 17.01 2017г., в сила от 01.03.2017 г.)

Дата на откриване: 04.07.2018 г.

Дата на приключване: 18.07.2018 г.


Проект на Закон за киберсигурност

Дата на откриване: 21.03.2018 г.

Дата на приключване: 04.04.2018 г.


Консултационен документ относно проект на Закон за киберсигурност

Дата на откриване: 15.02.2018 г.

Дата на приключване: 01.03.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

Дата на откриване: 13.07.2017 г.

Дата на приключване: 14.08.2017 г.


Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни

Дата на откриване: 30.06.2017 г.

Дата на приключване: 31.07.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор“

Дата на откриване: 09.02.2017 г.

Дата на приключване: 13.03.2017 г.


В този раздел

Обществено обсъждане
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурносттаПроект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на ДП ЕСОПредоставяне на индикативни оферти за изпълнение на дейности по проекти по ОП „Добро управление“Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данниПроект на ПМС за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данниКонсултационен документ относно проект на Закон за киберсигурностПроект на Закон за киберсигурностПроект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услугиПроект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуванеПублично допитване относно твърдите инвестиционни намерения в областта на развитие на широколентовия достъп в райони с население до 30 хиляди душиПроект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услугиПроект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурностПроект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността
Антикорупция