gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ

ПРАВИЛА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И ПОРТАЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ по  спазване на изискванията на чл. 11, чл. 13, ал. 1, чл. 22, ал. 3 и чл.  34, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите


Модел на интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация)

Документът описва структурата и функциите на системата за електронна автентикация (еАвтентикация) и извежда функциите на еАвтентикация, свързани в основния процес по заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ). Разработени са модел за интеграция на системата за еАвтентикация със средствата за електронна идентификация, както и сценариите за взаимодействие със съответстващите им доставчици на идентификация. В документа са описани взаимодействието на системата за еАвтентикация с останалите хоризонтални и централизирани системи, предоставяни от Държавна агенция „Електронно управление“ и информационните системи (ИС) на административните органи и на лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги (чл.1 ал.1 и ал.2 и чл.2 от Закона за електронното управление).

Стандартът за структурата, съдържанието и протокола, по който се генерира и обменя необходимата информация между ИС при електронна идентификация на потребителите им по електронен път, както и при взаимодействие система-система, е задължителен за лицата по чл. 1 от Закона за електронното управление.

Документът е предназначен за ползване от всички лица по чл.1, ал.1 и ал. 2 и чл.2 от ЗЕУ при интеграция на информационни системи и при необходимост от електронна идентификация на физически и юридически лица. Интеграцията е задължителна при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги. Стандартът е препоръчителен за информационните системи на останалите преки и непреки участници в електронното управление.

МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С ХОРИЗОНТАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА АВТЕНТИКАЦИЯ (еАвтентикация)

ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК

Общи условия за системна интеграция на информационни системи на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на електронна идентичност с хоризонталната система за електронна автентикация София, август

Общи условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно електронно връчване

Общи условия за присъединяване на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местната администрация

 


На основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Решение № 511 от 08.09.2017 г. на Министерския съвет на РБ, Председателят на ДАЕУ утвърди:

Методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи в Република България в съответствие с чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.5 от 2017 г.)


Нови Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги в сила от 20.11.2019 г.

Образец на техническа спецификация

Образец на документ за съответствие на техническа спецификация с изискванията на ЗЕУ и ЗКС

Задължителни приложения при подаване на проектно предложение за утвърждаване

Нови образци на контролни листове

Методически указания за разработване на технически спецификации (задания) по чл. 58а от Закона за електронното управление


За изпълнение на изискването по чл. 58а, т. 1., административните органи използват за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги публично хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация.

Съобразно § 9. от Преходни и заключителни разпоредби на НОИИСРЕАУ, до изграждане на проектно хранилище за изходен код за съхранение на проекти или части от проекти, разработени за администрацията по поръчка, отговаряща на условията на чл. 58а, т. 1 от Законът за електронно управление (ЗЕУ), се използва хранилището, което се намира на GitHub.com/governmentbg.

Достъп до хранилището в GitHub се осигурява на изпълнителя на поръчка по чл. 58а от ЗЕУ след подаване на електронно подписано заявление към ДАЕУ от администрацията възложител на поръчката.

В заявлението администрацията възложител вписва:

  • данни за администрацията възложител по поръчката;
  • данни за изпълнителя по поръчката;
  • номер на договор за изпълнение на поръчка по чл. 58а от ЗЕУ;
  • име, телефон и e-mail на лице за контакт на възложителя
  • име, телефон и e-mail на лице за контакт на изпълнителя;
  • наименование на заявяваното хранилище с дължина до 100 символа, на латиница, със знак „-“ (U+002D - HYPHEN-MINUS) между думите;
  • лиценз, съобразно който се предоставя изходния код на разработката.

Достъпът до хранилището се осъществява чрез SSH връзка от сървър на разработчика изпълнител на поръчката до хранилището.

Възможността за използване на проектно хранилище в GitHub се осигурява според „Правилата за предоставяне на достъп до споделено пространство в хранилище за изходен програмен код по проекти на електронното управление в Република България“.

Правила за предоставяне на достъп до споделено пространство в хранилище за изходен програмен код по проекти на електронното управление в Република България

Приложение 1: Заявление за предоставяне на достъп

Интернет адрес на хранилището за изходен код: https://github.com/governmentbg

Лица за контакт:

Борис Радев – тел. 02/949 2214; e-mail: bradev@e-gov.bg

Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: ismolenov@e-gov.bg


В изпълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ) Държавната агенция „Електронно управление“(ДАЕУ) осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За целта Агенцията разработи методология, правила и приложения към тях, с които се регламентира процедурата по предварително съгласуване на разходите, планирани и извършвани от административните органи.

Данни за процедурата на бюджетен контрол, правилата, приложенията към тях, както и данни за разходите на административни органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии в рамките на бюджетния процес, можете да намерите в раздел "Бюджетен контрол".