Структурата на Държавна агенция "Електронно управление" включва главен секретар, инспекторат, звено за вътрешен одит, финансов контрольор, звено по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка, експерт за връзки с обществеността, обща администрация, организирана в три дирекции, и специализирана администрация, организирана в една главна дирекция и шест дирекции.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

SEGA Organizational Chart