gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Проекти за електронно управление и ИКТ, които не са били утвърждавани по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ

 

Дата на публикуване: 20.03.2018 г.
Административен орган: Министерство на вътрешните работи

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0019-C01/14.12.2017 г.

Име на проекта: Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИААА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги


Дата на публикуване: 10.11.2017 г.
Административен орган: Министерство на културата

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0017-С01/18.08.2017 г.

Име на проекта: Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал


Дата на публикуване: 09.11.2017 г.
Административен орган: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0005-C02/20.06.2016 г.

Име на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК


Дата на публикуване: 09.11.2017 г.
Административен орган: Национална агенция за приходите

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0011-C01/27.06.2017 г.

Име на проекта: Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи


Дата на публикуване: 09.11.2017 г.
Административен орган: Министерство на здравеопазването

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0007-C02/21.03.2017 г.

Име на проекта: Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2


Дата на публикуване: 09.11.2017 г.
Административен орган: Агенция по вписванията

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0004-C02/02.11.2016 г.

Име на проекта: Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05SFOP001-1.002-0022-C02/13.04.2017 г.

Име на проекта: Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Агенция „Митници“

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0002-C02/31.10.2016 г.

Име на проекта: Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Агенция по обществени поръчки

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.003-0002-C01/15.06.2017 г.

Име на проекта: Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0016-C01/17.05.2017 г.

Име на проекта: Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Агенция по вписванията

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0003-C02/13.04.2017 г.

Име на проекта: Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Национален статистически институт

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0008-C01/31.01.2017 г.

Име на проекта: Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Национален статистически институт

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0012-C01/13.03.2017 г.

Име на проекта: Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.001-0001-C01/19.01.2016 г.

Име на проекта: Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Национален статистически институт


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.001-0003-C02/19.01.2016 г.

Име на проекта: Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Министерство на вътрешните работи


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0006-C02/15.03.2016


Име на проекта: Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим


Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.001-0004-C02/21.03.2016


Име на проекта: Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор Правосъдие"


Дата на публикуване: 30.10.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-3.001-0010-C01/23.06.2017 г.


Име на проекта: Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус"


Дата на публикуване: 30.10.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г.


Име на проекта: Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.


Дата на публикуване: 30.10.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г.


Име на проекта: Доразвитиe и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие


Дата на публикуване: 30.10.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-3.001-0019-C01/03.10.2017 г.


Име на проекта: Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването


Дата на публикуване: 30.10.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-3.001-0014-C01/03.10.2017 г.


Име на проекта: Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове


Дата на публикуване: 30.10.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието


Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-3.001-0015-C01/27.10.2017 г.


Име на проекта: Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор Правосъдие", в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение


Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-1.002-020-C01/18.04.2017 г.

Име на проекта: Реализиране на Национален регистър на пълномощните


Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-1.002-018-C01/18.04.2017 г.

Име на проекта: Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“