gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

В изпълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ) Държавната агенция „Електронно управление“(ДАЕУ) осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За целта Агенцията разработи правила и приложения към тях, с които се регламентира процедурата по предварително съгласуване на разходите, планирани и извършвани от административните органи.

Съгласно правилата административните органи изпращат за предварително съгласуване (Приложение №1) проектобюджетите за следващата година и тригодишните прогнози за средствата, необходими за финансиране на дейностите в областта на електронното управление и ИКТ. Администрациите също така следва да предоставят информация (Приложение №2) относно утвърдени бюджети, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на разходите, направени от административните органи в областта на електронното управление и ИКТ.

Правилата са разработени и утвърдени на основание чл. 7г от Закона за електронното управление и § 10 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Имейл за контакт и допълнителна информация: budgetenkontrol@e-gov.bg 

Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

Образец на контролен лист за проверка на тригодишна бюджетна прогноза и/или проектобюджет в областта на е-управление и ИКТ

Образец на контролен лист за проверка на искани промени в утвърдените годишни бюджети за е-управление и ИКТ

Образец на контролен лист за проверка на текущи и годишни отчети в областта на е-управление и ИКТ

Приложениe 1

Приложение 2

Приложение 4

Съгласно Указанията на министъра на финансите за подготовката и предоставянето на бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. при съобразяване с одобрените с РМС № 928 от 2018 г. разходни тавани на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ), както и с измененията в политиката, структурата и основните допускания за съответния период, всички първостепенни разпоредители с бюджет, без кметове на общини, представят на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) информация за планираните от тях разходи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии за периода 2020-2022 г. Информация включва и данни за 2018 и 2019 г. под формата на Приложение № 2ж от Указанията на министъра на финансите в електронен вид, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и попълнено приложение №1 към Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.

Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ или определени от него длъжностни лица съгласуват разходите за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии на съответния ПРБ, посочени в Приложение № 2ж, преди срока за представяне на бюджетните документи в Министерството на финансите. В случай на отрицателно становище или съгласуване с бележки, съответният първостепенен разпоредител с бюджет отразява бележките на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ и преработва изготвеното Приложение № 2ж. Първостепенните разпоредители с бюджет представят в Министерството на финансите попълнено Приложение № 2ж, съгласувано от председателя на ДАЕУ или от определени от него длъжностни лица.

Председателят на ДАЕУ не съгласува справката за разходите в областта на електронното управление и за използваните ИКТ на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса, а изразява писмено становище, което се представя от съответния ПРБ в Министерството на финансите с пакета документи по бюджетната прогноза.

Разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии по първостепенни разпоредители с бюджет с актуализирани Приложения №1 и съгласувани Приложения № 2ж с придружителни писма:

Администрация на президента

Министерски съвет

Омбудсман

Министерство на финансите

Министерство на външните работи

Министерство на отбраната

Министерство на вътрешните работи

Министерство на правосъдието

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на здравеопазването

Министерство на образованието и науката

Министерство на културата

Министерство на околната среда и водите

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на земеделието, храните и горите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на младежта и спорта

Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

Национална служба за охрана

Национален статистически институт

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за регулиране на съобщенията

Съвет за електронни медии

Комисия за енергийно и водно регулиране

Агенция за ядрено регулиране

Държавна агенция "Електронно управление"

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Комисия за финансов надзор

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Държавен фонд „Земеделие“

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Народно събрание

Сметна палата

Висш съдебен съвет

Национален осигурителен институт

Национална здравноосигурителна каса

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

В този раздел

Бюджетен контрол
Администрация на ПрезидентаМинистерски съветОмбудсманМинистерство на финанситеМинистерство на външните работиМинистерство на отбранатаМинистерство на вътрешните работиМинистерство на правосъдиетоМинистерство на труда и социалната политикаМинистерство на здравеопазванетоМинистерство на образованието и наукатаМинистерство на културатаМинистерство на околната среда и водитеМинистерство на икономикатаМинистерство на енергетикатаМинистерство на туризмаМинистерство на регионалното развитие и благоустройствотоМинистерство на земеделието, храните и горитеМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМинистерство на младежта и спортаМинистерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНАКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данниКомисия за отнемане на незаконно придобито имуществоНационална служба за охранаНационален статистически институтКомисия за защита на конкуренциятаКомисия за регулиране на съобщениятаСъвет за електронни медииКомисия за енергийно и водно регулиранеАгенция за ядрено регулиранеДържавна комисия по сигурността на информациятаДържавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интересиКомисия за финансов надзорКомисия за публичен надзор над регистрираните одиториДържавен фонд „Земеделие“Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваСметна палатаВисш съдебен съветНационален осигурителен институтНационална здравноосигурителна касаНародно събраниеДържавна агенция "Електронно управление"Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Антикорупция