gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Електронното връчване (е-Връчване) е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).

Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги (описание на услугата можете да намерите в раздел "За граждани").

Всички администрации могат да интегрират модула за е-Връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

През уеб интерфейса на Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg за регистрирани потребители са достъпни услугите "Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори" и "Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX".

Услугата "Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори" предоставя на всяко физическо лице с регистрация в Системата за сигурно е-връчване достъп до съхраняваните за него данни в регистри на първични администратори. Услугата дава възможност на потребителите да сигнализират институциите при неверни или непълни данни и обстоятелства в поддържаните от тях първични регистри.

Услугата "Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри през Средата за междурегистров обмен RegiX" позволява всяко физическо лице, регистрирано в системата, да направи справка за достъп до личните му данни от трети лица и свързаните с обстоятелството правни основания.

Услугите са достъпни през през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване www.edelivery.egov.bg с регистрация чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).

За регистрация на физическо лице: https://edelivery.egov.bg/Account/Register

За регистрация на юридическо лице: https://edelivery.egov.bg/Register/LegalPerson

За регистрация на администрации и лица по чл.1 ал.2 - заявление до Председателя на Държавна агенция "Електронно управление" (попълва се електронно)

За регистрация на структура/и на администрации и лица по чл.1 ал.2 - Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление

С премахването на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител се очаква към системата за е-Връчване да се присъединят администрации, които предоставят електронни административни услуги и такива, които нямат системи за електронен обмен на документи. За целта са разработени необходимите документи, свързани с достъпа до системата, с които се определят правата, задълженията и редът за присъединяване на лица по чл.1 ал.1 и 2 от ЗЕУ към Системата за сигурно електронно връчване, а също така на физически и юридически лица като потребители на услугата.

Общи условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно е-връчване

Описание на процедурата за интеграция със Системата за сигурно електронно връчване

Код за интеграция (EDelivery.IntegrationClientTest-v2.zip) може да бъде изтеглен на адрес: https://github.com/governmentbg/EDelivery.IntegrationClientTest

Лица за контакт:

Цветелина Тодорова - tttodorova@e-gov.bg  

Цветанка Кирилова – t.kirilova@e-gov.bg 

Фиданка Стамболиева - fstambolieva@e-gov.bg