gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 271

Дата на публикуване: 29.07.2019

Последна промяна: 13.07.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0024 статус: Възложена

„Логистично осигуряване на обученията по проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 02.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.09.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (243.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4987502672773755504

2019-07-29 14:39:17

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (161.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1774834055571807404

2019-07-29 14:39:17

Проект на договор

Проект на договор.doc (300.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6016194113864098397

2019-07-29 14:39:17

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (79.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5148649393221043551

2019-07-29 14:39:18

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (951.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7110329505801026059

2019-08-15 12:41:55

Документация за участие, променена с Решение ДАЕУ-10904 от дата 12/08/2019 г

Документация за участие, променена с Решение ДАЕУ-10904 от дата 12/08/2019 г.docx (243.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5786903159726833320

2019-08-15 12:41:55

Техническа спецификация, променена с Решение ДАЕУ-10904 от дата 12/08/2019 г

Техническа спецификация, променена с Решение ДАЕУ-10904 от дата 12/08/2019 г.docx (161.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7758000583223866432

2019-08-15 12:41:55

Проект на договор, променен с Решение ДАЕУ-10904 от дата 12/08/2019 г

Проект на договор, променен с Решение ДАЕУ-10904 от дата 12/08/2019 г.doc (300.5KB)

Номер на удостоверението за време: 9006928135560170617

2019-08-15 12:41:56

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение № ДАЕУ - 11303/22.08.2019г..pdf (746.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4720001416590614399

2019-08-26 11:31:27

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6108543066105004578

2019-10-25 14:12:22

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (720.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5697772995679040718

2019-10-25 14:12:22

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 3864724012152412133

2019-12-19 12:05:31

Договор

Договор.pdf (3.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1574188643897013746

2019-12-19 12:05:32

Приложения към договор

Приложения към договор.pdf (3.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4125892326521342869

2019-12-19 12:05:32

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (881.6KB)

Номер на удостоверението за време: 16117187319901024086

2021-07-13 12:03:11