gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Държавна агенция „Електронно управление“,  могат да се подават по следните начини:

- На електронен адрес: inspectorate@e-gov.bg; 

- На телефони 02/ 949 21 65 и 02/ 949 23 64;

- Чрез деловодството на Държавна агенция „Електронно управление“ на ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София;

- Чрез пощенската кутия в административната сграда на агенцията на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, партер във фоайето до деловодството на ДАЕУ;

- Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на агенцията - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София-1000 – до ръководителя на Инспектората на ДАЕУ;

- Чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на Националния съвет по антикорупционни политики - http://anticorruption.government.bg/ 

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:
- три имена;
- адрес за кореспонденция;
- телефон за контакт;
- данни за институциите, които вече са информирани;
- електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

ВАЖНО!

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:
- получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
- сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;

За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Инспектората е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Държавна агенция „Електронно управление“.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс„

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДА „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ - 2019 г. (шестмесечен)

Информация за постъпили в Инспектората сигнали за корупция през първото полугодие на 2019 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" ЗА 2019 Г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" ЗА 2018 Г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДА "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" ЗА 2018 Г. - ЮЛИ 2018 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДА „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА 2018 г.

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"