gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 247

Дата на публикуване: 12.02.2019

Последна промяна: 21.08.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0004 статус: Възложена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco”

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.02.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 246

Дата на публикуване: 11.02.2019

Последна промяна: 20.07.2022

Номер в профила на купувача: 245

Дата на публикуване: 05.02.2019

Последна промяна: 14.07.2021

Номер в профила на купувача: 244

Дата на публикуване: 28.01.2019

Последна промяна: 02.07.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0001 статус: Възложена

„Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/“

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 19.02.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 243

Дата на публикуване: 09.01.2019

Последна промяна: 11.03.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9084754 статус: Отворена

„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“

с 5 (пет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);

Обособена позиция 2: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронна автентикация (еАвтентикация)

Обособена позиция 3: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX);

Обособена позиция 4: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронно плащане (еПлащане);

Обособена позиция 5: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронно връчване (еВръчване).

Краен срок за подаване на оферти: 16.01.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.01.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 242

Дата на публикуване: 27.12.2018

Последна промяна: 21.07.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0028 статус: Частично възложена

Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“, разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на статистическите методи и иконометрични модели за анализ на данни“;

Обособена позиция 2: „Логистично осигуряване на обучителен семинар за споделяне на опит и добри практики на тема: „Ред за подготовка и проверка на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи и електронни услуги“;

Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение в областта на осигуряване на качество на софтуера (Software Quality Assurance)“;

Обособена позиция 4: „Провеждане на обучения на тема "Firewall в компютърните мрежи“

Обособена позиция 5: „Провеждане на обучения на тема "Oracle“

Краен срок за подаване на оферти: 28.01.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.01.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 240

Дата на публикуване: 05.12.2018

Последна промяна: 17.01.2022

Номер в профила на купувача: 239

Дата на публикуване: 26.11.2018

Последна промяна: 29.07.2021