gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 306

Дата на публикуване: 12.05.2021

Последна промяна: 02.07.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2019-0004 статус: Прекратена

„Доставка на компютърни конфигурации“ за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти: 26.05.2021 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана с Рег № ДАЕУ-7866 от 12 05 2021 г.

Покана с Рег № ДАЕУ-7866 от 12 05 2021 г..pdf (756.6KB)

Номер на удостоверението за време: 15943336452371658642

2021-05-12 13:36:20

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx (31.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1902940103131471816

2021-05-12 13:36:20

Техническо предложение

Техническо предложение.docx (24.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1649908089162960308

2021-05-12 13:36:20

Проект на договор

Проект на договор.docx (48.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5416020379066715546

2021-05-12 13:36:20

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (16.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2295429032372429049

2021-05-12 13:36:21

Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.docx (49.6KB)

Номер на удостоверението за време: 597803020792358111

2021-05-12 13:36:21

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.doc (119.8KB)

Номер на удостоверението за време: 15162716518711520022

2021-05-12 13:36:22

Съобщение за отваряне на Ценови предложения

Съобщение за отваряне на Ценови предложения.pdf (304.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5198268524029734771

2021-06-17 08:34:53

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 18078611835950704040

2021-07-02 13:20:13

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 12523387785146588864

2021-07-02 13:20:13

Решение с Рег № ДАЕУ-11013 от 02 07 2021 г.

Решение с Рег № ДАЕУ-11013 от 02 07 2021 г..pdf (801.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9835714529824150464

2021-07-02 13:20:14