gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

През 2018 година в Държавна агенция „Електронно управление“ са постъпили пет заявления за достъп до обществена информация. Няма отказан достъп до обществена информация.

През 2018 г. в отговор на постъпило в ДАЕУ чрез Администрацията на Министерския съвет заявление за достъп до обществена информация е предоставен пълен достъп до информация относно служебните автомобили, собственост на ДАЕУ, марката, модела и годината на производство на всеки автомобил, както и справка за извършените разходи за гориво, ремонти (заедно с резервни части) и поддръжка по години за периода 2014 г.-2017 г. включително. В предоставената информация се уточнява, че на длъжност „изпълнител-шофьор“ е назначен един служител.

Едно от заявленията се отнася до търсен конкретен набор от данни в отворен формат на Националния портал за отворени данни, поддържан от Администрацията на Министерския съвет. На заявителя е разяснена процедурата за достъп до наборите от данни.
Друго заявление се отнася до спазване на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, като на заявителя е предоставена връзка към публикувания на интернет страницата на Агенцията Годишен отчет по ЗДОИ за 2017 г.

На основата на Протокол от устно заявление за достъп до обществена информация на гражданин е предоставена информация и разяснения относно разположението на точките за достъп за посетители до Държавна агенция „Електронно управление“, както и за използването на националните символи – националното знаме, поставено на съответните точки за достъп на сградата, находяща се на адрес гр. София, ул. ‚Йосиф В. Гурко“ № 6. В отговор на заявление на друг гражданин е предоставена информация относно това колко пъти, кога за изминал петгодишен период, както и откъде администрацията на ИА ЕСМИС и ДАЕУ са се снабдявали с националното знаме и на каква стойност възлизат придобитите знамена.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Стефан Ангелов, 05.02.2018 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Иван Петров, 21.05.2018 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Иван Петров, 21.06.2018 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Виктор Иванов, 21.11.2018 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Александър Досев, 14.12.2018 г.


През 2017 година в Държавна агенция „Електронно управление“ са постъпили пет заявления за достъп до обществена информация. Три от заявленията се отнасят до публично достъпна информация, а две са свързани с общи функции и извършени дейности от Агенцията. Няма отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Стефан Ангелов, 15.02.2017 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Петко Петков, 24.07.2017 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Светозара Петкова, 28.09.2017 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Венета Андреева, 29.11.2017 г.

Преписка по Заявление за достъп до информация от Юлиан Христов, 05.12.2017 г.