gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Съгласно чл. 19 от Закона за достъп до пространствени данни, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) осъществява държавната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация.

При изпълнение на правомощията си по този закон председателят на ДАЕУ се подпомага от Междуведомствен съвет по пространствени данни. Законът за достъп до пространствени данни регламентира, че съветът се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни, както и че председател на съвета е председателят на ДАЕУ или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица.

Член 24, алинея 4 от Закона за достъп до пространствени данни регламентира дейността на Междуведомствения съвет по пространствени данни.

Информация за Междуведомствения съвет по пространствени данни е публикувана и на портала за консултативни съвети на Министерския съвет.