Баланс на ДАЕУ към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.12.2016 г.

Одитен доклад на Сметна палата

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за приходите и разходите на ДАЕУ към 31.12.2016 г.

Баланс на ДАЕУ към 31.12.2017 г.

Одитен доклад на Сметна палата

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.12.2017 г.

Отчет за приходите и разходите на ДАЕУ към 31.12.2017 г.

Баланс на ДАЕУ към 31.12.2018 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.12.2018 г.

Одитен доклад на Сметна палата

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчет за приходите и разходите на ДАЕУ към 31.12.2018 г.