gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
Влезе в сила новата Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Влезе в сила новата Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Влезе в сила новата  Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, която отменя досега съществуващата Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност.

Наредбата е приета с ПМС № 186 от 19.07.2019 г. и е обнародвана в ДВ, бр.59 от 26 юли 2019 г. С нейното приемане се усъвършенства нормативната база в областта на мрежовата и информационната сигурност, съгласно Закона за киберсигурност.

В Наредбата са дефинирани принципите и целите на мрежовата и информационната сигурност. Поставени са изисквания за организационни мерки за защита на мрежите и информационните системи, както и свързаната с тях информация, попадащи в обхвата на Закона за киберсигурност. Определят се минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и препоръчителни мерки, въвеждат се правила за извършване на проверките за съответствие с изискванията за мрежова и информационна сигурност, определя се редът за водене, съхраняване и достъп до регистъра на съществените услуги. Въвеждат се стандартизирани форми за уведомленията за инциденти, форма за обобщена статистическа информация за инциденти, съгласно Закона за киберсигурност.

Приетата Наредба ще способства за повишаване на нивото на защитата срещу инциденти, рискове и заплахи за мрежовата и информационната сигурност в Република България.

 От линка може да свалите Наредбата в pdf-формат:

 http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=139834

Споделете