gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
ДАЕУ препоръчва засилени мерки за повишаване на мрежовата и информационната сигурност и преминаване към използването на споделените ресурси на електронното управление

ДАЕУ препоръчва засилени мерки за повишаване на мрежовата и информационната сигурност и преминаване към използването на споделените ресурси на електронното управление

Правителството одобри Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на ЕЕСМ

Правителството одобри Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на Единната електронна съобщителна мрежа. Документът, изготвен от Държавна агенция „Електронно управление“, очертава актуалното състояние на информационните ресурси в администрацията в периода 01.08.2018 до 31.07.2019 г., както и основните постижения и насоки в политиката за реализация на електронното управление в България.

Отчетът представя състоянието в администрациите на наличните информационни ресурси, дефинирани в Закона за електронното управление. Основният акцент е поставен върху необходимостта от съгласуваност, оперативна съвместимост и системна интеграция на информационните ресурси на административните органи при устойчив модел за дългосрочно управление. Планът за развитие на информационните ресурси в административните органи през 2020 г. предвижда основно дейности, осигуряващи интегритет на е-управлението, с акцент върху високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи и създаване на цифрова администрация. Той има за цел да подпомогне целесъобразното планиране, внедряване, изграждане и развитие на информационните ресурси, като се отчитат приложими изисквания относно технически характеристики на информационните ресурси, техните функционални възможности и финансовата им обезпеченост.

Като положителен резултат са посочени  разширените функционалности на хоризонталните системи на е-управлението. Администрацията премина изцяло към електронен обмен на документи, с което времето за регистрацията на един документ и връщането на отговор е съкратено неколкократно. Регистрирани са над 23 000 активни профили на администрациите, на физически и юридически лица в системата за сигурно електронно връчване. Напредък се отбелязва и в развитието на споделените ресурси на е-управлението, както и по отношение на усъвършенстване на стратегическата и правната рамка.

През отчетния период Държавна агенция „Електронно управление“ изготви първата завършена архитектура на електронното управление в Р България. Тя е основополагаща за неговото изграждане и обединява всички процеси по развитие на информационните системи и ИТ инфраструктурата в държавата. Архитектурата задава насоката за промяната на работните процеси в администрацията, свързани с е-управлението и гарантира устойчивост и последователност на модела.

Сред тревожните тенденции, изведени в документа, са нарасналите заплахи за мрежовата и информационната сигурност и повишаване на относителен дял на инциденти с увреждащо въздействие върху информационните системи и мрежи. По статистически данни, сигналите за нарушения във и от българското интернет пространство са се увеличили с една трета. Отчитат се положените значителни усилия за повишаване на общото ниво на мрежовата и информационна сигурност в администрациите на изпълнителната власт. Въпреки това, се подчертава, че проблемите, свързани с мрежовата и информационна сигурност, се подценяват от част от административните органи. В процес на прилагане е приетата през юли 2019 г. нова Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.  С нейното приемане се усъвършенства нормативната база в областта на мрежовата и информационната сигурност, съгласно Закона за киберсигурност. В Наредбата са дефинирани принципите и целите на мрежовата и информационната сигурност, като са поставени изисквания за организационни мерки за защита на мрежите и информационните системи и свързаната с тях информация, попадащи в обхвата на Закона за киберсигурност.

Фокусът през следващите години се поставя върху ефективното използване на хоризонталните системи и споделените ресурси на е-управлението, мерките за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност чрез активно прилагане на изискванията на законодателството, както и върху капацитета на човешките и информационно-комуникационните ресурси в областта на е-управлението.

 

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ЕЕСМ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ЕECМ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Споделете