gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
Национална информационно-образователна кампания за кибер хигиена под надслов "Няма да ме хакнат"

Национална информационно-образователна кампания за кибер хигиена под надслов "Няма да ме хакнат"

Под патронажа на европейския комисар за цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел

ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

Кибер сигурността оказва пряко влияние върху качеството на живот на гражданите, а цифровите технологии рефлектират върху 75% от европейската икономика. През 2016 г. в Европа дневно са регистрирани над 4 000 атаки със злонамерен софтуер. 80% от европейските компании са били атакувани поне веднъж през 2017 г., а европейската икономика търпи близо 300 млрд. евро годишни загуби от кибер престъпления.

Милиони потребители продължават да използват твърде слаби пароли, а най-популярната е „123456“

Същевременно, по данни от национално-представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено през декември 2017 г. по поръчка на Държавната агенция „Електронно управление“, над 44 на сто от българските граждани определят злоупотребата с лични данни като основен риск при ползването на услуги онлайн. Близо 1/4 от българските граждани (24.6%) се страхуват от хакерски атаки или злонамерена външна намеса.

Инцидентите в информационната сигурност, кибер престъпленията и различните феномени на информационната среда, каквито са разпространението на подвеждаща и невярна информация чрез фалшиви новини или подправени институционални профили, ерозират доверието в качеството на информацията във виртуална среда и повишават обществената чувствителност по отношение на предприеманите (или липсата на) мерки от публичните институции и организации на бизнеса в отговор на кибер предизвикателствата.

Предвид обществената значимост на темата и множеството инициативи, които се провеждат в световен мащаб, Държавна агенция „Електронно управление“ избра детското откриване на първото Българско председателство на Съвета на ЕС MegaDojo Sofia 1.0 на 6 януари 2018 г., за да даде старт на Националната информационно-образователна кампания за кибер хигиена „Няма да ме хакнат“ под патронажа на европейския комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. Председателят на Агенцията Росен Желязков, заедно с министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, под чийто патронаж се проведе събитието, еврокомисар Мария Габриел и Дигиталната национална коалиция се обединиха около значимостта на превенцията и обучението от най-ранна детска възраст по въпросите на кибер хигиената. В събитието се включиха над 950 участници, сред които повече от 300 ученици от цялата страна със и без опит в програмирането.

Кампанията „Няма да ме хакнат“ ще се проведе в периода на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и ще продължи 6 месеца под патронажа на европейския комисар за цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел.

ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА „НЯМА ДА МЕ ХАКНАТ“

е да насърчи както отделния гражданин, така и организациите на бизнеса, но и на публичните институции на всички равнища, да акцентират върху мерките и да развият навиците, необходими за поддържане на онлайн „здраве“ (сигурност). Популяризирането на прости и ефективни правила за кибер хигиена ограничава рисковете за всеки гражданин, а оттам - за организациите на публичния сектор и на бизнеса да станат жертва на злонамерено поведение в кибер пространството.

МИСИЯ НА КАМПАНИЯТА „НЯМА ДА МЕ ХАКНАТ“

Мисията на кампанията е да утвърди обществената значимост на въпросите за кибер хигиената чрез доброволно споделяне на знание и съучастие на всички заинтересовани страни. Инициаторите и участниците в кампанията споделят разбирането за кибер хигиената като индивидуална отговорност, каквато е и личното здраве, постигано и поддържано чрез устойчиви навици и висока здравна култура.

НАСОКИ НА КАМПАНИЯТА „НЯМА ДА МЕ ХАКНАТ“

Подобряване на кибер хигиената чрез образование и обучение

Чрез сътрудничество със структурите на Министерството на образованието и науката, медиите, неправителствения сектор и местните власти, кампанията ще организира и подкрепи редица национални и местни прояви за индивидуално и колективно обучение по отношение на рисковете пред потребителите във виртуална среда. Усилията на кампанията адресират и насърчават активното поведение на родителите и учителите спрямо най-младите членове на обществото; на ръководителите спрямо служителите в организациите, но и на индивида спрямо себе си.

Изграждането на регулярни навици за кибер хигиена следва да се съсредоточи върху запознаване с протоколите за онлайн безопасност, практиките за безопасно сърфиране, защитеното създаване и съхранение на пароли и процедурите за блокиране на подозрителна дейност.

Кибер хигиената като индивидуална и колективна отговорност

За най-младите членове на българското общество отговорност носят техните родители и преподаватели, а организациите на бизнеса и на публичните институции имат отговорност да насърчават кибер културата на своите служители.

Кампанията „Няма да ме хакнат“ насочва общественото внимание към тежките последици от неглижирането на политиките за кибер сигурност като цяло и конкретно върху необходимостта от превенция чрез кибер хигиена за предотвратяване на неблагоприятни индивидуални, организационни и институционални последствия от злонамерени практики във виртуалното пространство.

Активностите в рамките на кампанията насърчават граждански стойности като индивидуална и публична бдителност спрямо неправомерни практики онлайн, които засягат или биха могли да засегнат интернет потребителите. Такива могат да бъдат всички прояви на кражба или друг тип злоупотреба с лични данни; финансови злоупотреби; нарушаване на авторски права; престъпни посегателства върху личността, включително разпространяването на детска порнография, нелегална търговия, и други.

ОБХВАТ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Кампанията е обществена и има за цел да достигне до най-широк кръг потребители на интернет в Република България. По данни на Националния статистически институт, през 2017 г. близо 62 на сто от българите ползват редовно интернет, а над 67% от домакинствата ползват широколентова високоскоростна връзка.

Кампанията също така има за цел да достигне целево до:

- Възможно най-широк кръг медии – централни и регионални;
- Образователните институции на училищното образование;
- Водещите университетски центрове и техни филиали;
- Общинските власти;
- Институциите на централната администрация и техните териториални структури;
- Вендори и други водещи представители на бизнеса в България, включително доставчици на телекомуникационни услуги и интернет доставчици в България;
- Организациите на малкия и на средния бизнес в България.

Кампанията „Няма да ме хакнат“ се провежда основно онлайн с използването на минимални финансови и доброволни човешки ресурси.

Екипът на Държавната агенция „Електронно управление“ насърчава безвъзмездното приобщаване към мисията и целите на кампанията с презумпцията, че всеки неин адресат е също така и посредник на кампанията – всеки партньор е също и посланик на кампанията и като такъв допринася със собствения си публичен или индивидуален образ за налагането на кибер хигиената и културата на „кибер здравето“ като ценност.

Затова инициаторите на кампанията се обръщат с призив за безвъзмездна подкрепа и активност:

- Към обществените и частните доставчици на медийни услуги, печатните и онлайн информационните медии;
- Към всички заинтересовани български институции;
- Към представителите на бизнеса.

Екипът на кампанията създаде специализираната платформа за кибер хигиена https://cyberneat.e-gov.bg/, която ще обедини цялата информация за дейностите в рамките на кампанията. Актуална информация за инициативата можете да намерите и в страницата на кампанията „Няма да ме хакнат“ във Фейсбук, както и в профила на Държавната агенция "Електронно управление" в Туитър @SeGovAgency. 

За контакти и повече информация:

Гергана Анева, началник на отдел "Международно сътрудничество и протокол" в ДАЕУ

Ива Неделчева, главен експерт

Тел.: +359 2 949 22 16

E-mail: ganeva@e-gov.bg; inedelcheva@e-gov.bg 

Туитър: @SeGovAgency
Фейсбук: @cyberneat18 Национална кампания за кибер хигиена
Хаштаг: #киберчист #нямадамехакнат #cyberneat

Споделете