gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Политиката относно повторната употреба на информацията в обществения сектор е регулирана от Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Тя е транспонирана в българската нормативна уредба чрез Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Съгласно чл. 15б и чл.15г от ЗДОИ, всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване на Портала за отворени данни (https://opendata.government.bg/) на публичната информация, събирана, създавана и поддържана от нея, в отворен формат, позволяваща повторната й употреба.

Редът и начинът за създаване, поддържане и публикуване на обществена информация в отворен формат и условията за нейното повторно използване са определени в Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат (обн. ДВ бр.48/24.06.2016г.).

Ежегодно се актуализира списъкът с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Към момента са приети два списъка. С Решение №103 на МС от 2015 г. е приет списък съдържа 119 набори от данни. С Решение № 214 на МС от 25 Март 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 897 на МС от 21 октомври 2016 е приет списък от 308 набори от данни, чието публикуване в отворен формат на Портала за отворени данни е извършено по посочения в Решението график.

Връзки към документи:

Закон за достъп до обществена информация 

Access to Public Information Act

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Решение № 103 на Министерския съвет от 17 февруари 2015 г. и Приложение съгласно Решение № 103

Решение № 214 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. и Приложение съгласно Решение № 214

Решение № 897 на Министерският съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.

Решение № 436 на Министерският съвет от 4 август 2017 г. и Приложение съгласно Решение № 436

Решение № 54 на Министерският съвет от 1 февруари 2019 г. по предложения за публикуване на набори от данни от администрациите през 2018 г., Приложение 1.1 съгласно Решение № 54  и Приложение 1.2 съгласно Решение № 54