gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

 

Покана за участие в проучване относно: „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“

От името на Европейската комисия, Европейският портал за данни поде кампания за събиране на отговори по въпросника „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“ (Economic Impact of Open Data 2020). Това ще подпомогне наскоро започналите научни изследвания по темата, надграждайки и допълвайки доклада, публикуван през 2015 г. - „Създаване на стойност, чрез отворени данни“ (Creating Value through Open Data) и ще даде отговори за предимствата и стойността, която предоставят Отворените данни на обществото. Въпросникът е фокусиран към отразяване на въздействието на Отворените данни върху бизнеса.

Ако използвате Отворени данни за бизнес цели Ви приканваме да вземете участие в кампанията. Проучването отнема 5 минути и всеки един отговор ще допринесе за установяване на реалната полза, които Отворените данни носят.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани в доклад през 2020 година.

Връзка към проучването ще намерите на: http://surveys.publications.europa.eu/formserver/po/open_data_2020.html

 

Оценка на състоянието на отворените данни в България за 2018 г.

В периода 2015-2017 г. бяха проведени поредица от годишни проучвания в европейските страни по отношение на Отворените данни. Проучванията се основаваха на два ключови показателя: готовност за отваряне на данни (готовност) и степен на развитие на порталите за отворени данни (зрялост). По този начин е обхванато както нивото на развитие на националните дейности по популяризиране и насърчаване на отварянето на данни, така и нивото на развитие на националните портали. Резултатите от трите проведени досега годишни проучвания могат да бъдат намерени в докладите „Open Data Maturity in Europe 2015“, „Open Data Maturity in Europe 2016“ и „Open Data Maturity in Europe 2017“.

През 2018 г. Европейската комисия отново ще оценява държавите членки на Европейския съюз за степента на зрялост относно изпълнението на политиката по отворени данни, като за да се отговори на бързото развитие на процеса по отваряне на данни в Европа, се предвижда актуализация на показателите за оценка на състоянието за 2018 г. През 2018 г. проучването ще акцентира основно върху въздействието на отворените данни и качеството на самите данни. Оценката ще покаже състоянието на отворените данни в Европа в четири аспекта: 
- Политики за отворени данни; 
- Въздействие на отворените данни; 
- Портали за отворени данни; 
- Качество на отворените данни.

Оценката през 2018 г. ще се основава на предишната методология за оценка, за да се осигури съпоставимост с предишните резултати. Напредъкът на страната ще продължи да бъде документиран и сравняван във времето по последователен начин. Оценката на състоянието се запазва като базов подход, гарантиращ оценката на съществуващото положение на Отворените данни на национално и на европейско ниво. В същото време оценката ще продължи да бъде метод, който дава представа за актуалното състояние на отворените данни на национално и европейско ниво.

За да се обхване цялостната дейност в областта на отворените данни в България, Ви молим да попълните „Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2018 г.“ за администрациите на Република България.

В допълнение публикуваме и Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2018 г. - пълна версия на български език и версия на английски език, която ще бъде попълнена от Държавна агенция "Електронно управление", както и Метод за оценка на състоянието за 2018 г. – за информация на български език и на английски език.

Допълнителна информация в областта на отворените данни можете да намерите в раздел „Отворени данни“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Въпросникът за 2018 г. трябва да бъде попълнен и изпратен в срок до 8 юни 2018 г. на следните два електронни адреса: rborisova@e-gov.bg и tpetrova@e-gov.bg.

 За консултация:

Рени Борисова, тел. 02/9492283

Таня Петрова, тел. 02/9492066

----------------------------------------

 

Приоритизиране на публичната информация за 2018 г., която да бъде публикувана в отворен формат на Портала за отворени данни, съгласно изискванията на 3акона за достъп до обществена информация

Съгласно чл. 15б и чл. 15г от Закона за достъп до обществена информация, всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg) на публичната информация, събирана, създавана и поддържана от нея, в отворен формат, позволяващ повторна употреба. Следва да се има в предвид, че се приоритизира информацията, чието публикуване на Портала за отворени данни започва през 2018 г. и след това продължава да се поддържа актуална.

Редът и начинът за създаване, поддържане и публикуване на обществената информация в отворен формат и условията за нейното повторно използване е определен в Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат (обн. ДВ бр.48 от 24.06.2016 г.).

Във връзка с предстоящото приоритизиране на информацията, която следва да започне да се публикува на Портала на отворените данни в отворен формат през 2018 г., Държавната агенция "Електронно управление" отправя искане до административните органи за определяне на наборите от данни, поддържани от тях, включително от административните структури, създадени с нормативен акт, от териториалните звена и от второстепенните разпоредители с бюджет (без второстепенните разпоредители с бюджет на общинско ниво).

При приоритизирането следва да се има предвид честотата на използване на информацията, нейното обществено значение и форматите, в които се поддържа. С цел подобряване на достъпа до информация за гражданите и бизнеса и повишаване на прозрачността, можете да предложите набори от данни на други организации от обществения сектор, които считате, че е необходимо да бъдат публикувани в отворен формат и биха могли да подобрят работните процеси на Вашата администрация.

Предложените за включване в списъка набори от данни, чието публикуване в отворен формат да започне през 2018 г., следва да съдържа следната информация

- описание на данните – наименование на набора от данни;

- отговорна администрация – наименованието на администрацията, която създава и поддържа информацията;

- краен срок за публикуване – дата за започване на публикуване на набора от данни в отворен формат на Портала за отворени данни (30 април 2018г., 31 юли 2018 г., 31 октомври 2018 г. или 31 декември 2018 г.);

- административен акт, по който администрацията е задължена да поддържа набора от данни;

- честота на публикуване (ежеседмично, ежемесечно, ежегодно) на набора от данни;

- формат, в които се поддържа наборът от данни;

- лицата за контакт, отговарящи за поддържането на набори от данни в отворен формат и повторното използване на информация от Вашата административна структура.

Образец на таблица „Набори от данни по приоритетни области, които се публикуват на Портала за отворени данни“, лист „Нови набори от данни 2018“. („Набори от данни по приоритетни области, които се публикуват на Портала за отворени данни.xls)

Предложенията следва да включват единствено нови набори от данни, които НЕ са вписвани досега в списъците на набори от данни по приоритетни области, приети с РМС № 103 от 2015 г, РМС № 214 от 2016 г. и РМС № 436 от 2017 г. и за чието създаване и поддържане има изрично нормативно основание.

В профила на административната структура на Портала за отворени данни могат да бъдат публикувани по преценка на администрацията набори от данни, създадени от нея, които не са включени в годишното приоритизиране, както и такива, за които няма нормативно изискване да бъдат поддържани.

В случай, че конкретната администрация няма създаден профил в Портала за отворени данни, следва да бъде определено длъжностно лице, на което да бъдат предоставени потребителско име и парола за достъп до портала, като изпратите неговото име на имейл: n.ivanova@government.bg.

С цел ревизиране на списъците с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат, приети с РМС № 103 от 2015 г, РМС № 214 от 2016 г. и РМС № 436 от 2017 г., администрациите следва да предоставят следната информация:

- описание на данните – наименование на набора от данни;

- отговорна администрация – наименованието на администрацията, която създава и поддържа информацията;

- дата за стартиране публикуването на набора от данни в отворен формат на Портала за отворени данни;

- административен акт, по който администрацията е задължена да поддържа набора от данни;

- честота на публикуване (ежеседмично, ежемесечно, ежегодно) на набора от данни;

- формат, в които се поддържа наборът от данни;

- предложения за евентуално отпадане на набор от данни, който вече не се изисква да бъде поддържан от администрацията или е записан погрешка като задължение на администрацията.

Образец на таблицата „Набори от данни по приоритетни области, които се публикуват на Портала за отворени данни“, лист „Ревизия на набори от данни. („Набори от данни по приоритетни области, които се публикуват на Портала за отворени данни.xls)

В срок до 28 февруари 2018 г. администраците следва да изпратят таблицата по електронен път на следните e-mail адреси: bikozhuharov@e-gov.bg и lilieva@e-gov.bg.

 

Лица за контакт:

Люба Илиева, държавен експерт, дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ в ДАЕУ, тел. 02/949 23 88, e-mail адрес: lilieva@e-gov.bg.

Боян Кожухаров, специалист в дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ в ДАЕУ, тел. 02/949 24 34, e-mail адрес: bikozhuharov@e-gov.bg