gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Сега действащият Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни (МСПД) е приет с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2010 г. въз основа на Закона за достъп до пространствени данни. Законът за достъп до пространствени данни (ЗДПД) е приет в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз да въведе в националното си законодателство разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (Директива 2007/2/ЕО INSPIRE). Директивата урежда чрез общи правила създаването на Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) за целите на общностните политики в областта на околната среда и политиките или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда.

В началото на 2013 г. от страна на Европейската комисия (ЕК), Генерална дирекция „Околна среда“ е отправено предварително искане за информация EU Pilot № 4770/ 13/ENVI с оглед извършването на оценка на транспонирането на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE в националното законодателство, като искането е придружено с препоръки на Комисията относно транспонирането на отделни нейни разпоредби. Препоръките на Европейската комисия са отразени в Закона за изменение и допълнение на ЗДПД, приет през 2015 г. и обнародван в Държавен вестник – бр. 26 от 2015 г. В тази връзка, промени са извършени и в глава четвърта „Регулиране и контрол” на ЗДПД и по-конкретно в чл. 24, определящ основните функции и отговорности на Междуведомствения съвет по пространствени данни в качеството му на орган, подпомагащ председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ при изпълнение на правомощията му по този закон.

Това обуславя необходимостта от привеждане на Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни в съответствие с действащата редакция на ЗДПД.

В предложения проект на постановление на Министерския съвет са предвидени изменения и допълнения в Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни, свързани с актуализиране на функциите на МСПД.

С приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни ще се осигури съответствие на подзаконовия нормативен акт с действащите законови изисквания. Също така ще се оптимизира работата на Съвета и ще се повиши неговата ефективност. Ще се създаде административен и експертен капацитет, тясно свързан с прилагането на ЗДПД и регламентите, свързани с прилагането на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE. Ще се ускори прилагането на регламентите, свързани с прилагането на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE и преодоляване на допуснатото закъснение във връзка със сроковете, дефинирани в тях.

Проект на Доклад от вносителя

Проект на финансова обосновка на ПМС

Становище от дирекция Модернизация на администрацията

Частична предварителна оценка на въздействието

Проект на ПМС

 

Email: mail@e-gov.bg

Дата на откриване: 30.06.2017 г.

Дата на приключване: 31.07.2017 г.

В този раздел

Антикорупция