gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

 

Предложената актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България се налага в резултат от развитието на нормативната и институционална рамка за е-управление в периода след 2014 година. Приети са изменения и допълнения в Закона за електронното управление и в подзаконовата уредба към него. Разработен и приет е Законът за електронната идентификация и правилника за неговото приложение. В края на 2016 г. е създадена Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) като орган за разработване и осъществяване на държавната политика за е-управление. Разработени и функциониращи са хоризонталните системи на е-управление, сред които системата за е-автентикация, системата за сигурно електронно връчване, системата за електронни плащания към доставчици на услуги. Създаден е единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Актуализирани са водещите европейски принципи за е-управление и са приети стратегически документи на европейско ниво, като Талинската декларация за е-управление от 6 октомври 2017 г. С оглед инкорпорирането на тези промени и съответното доразвиване на визията и стратегическите цели на Република България в областта на е-управлението за периода 2019 – 2023 г. актуализацията на Стратегията осигурява прилагането на актуалните европейски принципи за е-управление, въведени на национално ниво, и надгражда изпълнението на целите след 2018 г. Стратегията служи за рамка, на базата на която се създават стратегии по области на политики и се определят цели и дейности на ниво централни и териториални администрации.

Документът очертава общата стратегическа рамка на централно и местно ниво за постигане на цифрова администрация и публични институции и обхваща лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.  

Актуализацията на Стратегията за развитие на електронното управление на Република България за периода 2019-2023 г. налагат актуализиране и на Пътната карта за нейното изпълнение, като се отчитат напредъка при изпълнението на досега заложените приоритети от първият етап на Пътната карта, както и постигнатите договорености, партньорства и възможности на администрацията и нейните партньори за последващи действия.

Актуализираната Пътна карта за периода 2019-2023 г. включва приоритетни мерки за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г., отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. Финансирането, с което ще се осигури изпълнението на мерките е от различни източници – оперативни програми, държавен бюджет и др. В предложената Пътна карта е възприет нов подход, като са включени мерки от област правосъдие с цел осигуряване на оперативна съвместимост, преодоляване на критичните фактори и реализиране на ефективно и прозрачно е-управление. Документът включва част от проектите, заложени в Етап 1 от предишната Пътна карта с период на изпълнение 2015-2017 г., чиято реализация е забавена.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dgoleva@e-gov.bg 

 

Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Проект на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г.

 

Дата на откриване: 21.03.2019 г.

Дата на приключване: 05.04.2019 г.

 

В този раздел

Антикорупция