gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ 

 

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) се цели преструктуриране на три дирекции и една Главна дирекция в Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) във връзка с нарасналия брой заявки от административните органи за присъединяване към споделените ресурси на електронното управление, както и осигуряване на изпълнението на функциите по налагане и контрол на политиките, заложени в Закона за електронното управление, осигуряване на изпълнението на новите ангажименти на Агенцията, възникнали в резултат на наскоро приетия Закон за киберсигурност, а също така и по въвеждане на допълнителни функции по отношение на дейността на Инспекторатите по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите и за установяване на конфликт на интереси. Регламентиране на ясни задачи и отговорности на Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ в ДАЕУ съгласно Закона за киберсигурност.

С приемането на Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ ще се извърши реорганизация в администрацията на агенцията, в резултат от която ще се засили капацитета и ще се оптимизира работата на отделните звена, ще се преобразуват четири съществуващи дирекции, като една от тях се преобразува в главна дирекция, която ще осъществява контрол върху електронните административни услуги. Чрез привличането на специалисти по информационни технологии се цели разширяването и надграждането на системите за междурегистров обмен и сигурно електронно връчване, осигуряване на оперативната съвместимост, подпомагане на процеси и извършване на дейности по интеграция на информационни системи за електронно управление и електронни административни услуги, оказване на методическа и експертна помощ при изготвянето на техническите спецификации на проектите, включени в пътните карти за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление, както и опериране със споделените ресурси на електронното управление. Това от своя страна ще доведе до намаляване на административната тежест чрез разширяване на служебния обмен на данни между администрациите и въвеждането на възможност за плащане по електронен път, намаляване на изискваните от гражданите и бизнеса документи, ще подобри комуникацията на бизнеса и гражданите с администрацията чрез система за сигурно електронно връчване.

На основание Закона за нормативните актове (ЗНА) срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ на проекта на постановление на Министерския съвет, заедно  с мотивите за изготвянето му и предварителната оценка на въздействие, в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си, е определен на 14 дни. Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА, предвид необходимостта от изпълнение на задълженията по §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за киберсигурността и по §3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи за привеждане на структурата на Инспектората в съответствие с чл. 6, ал. 3 от същата в срок.

 

Справка за отразяване на предложенията, становищата и възраженията, постъпили при проведената обществена консултация на проекта на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ 

Проект на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

Проект на Доклад за внасяне на проект на ПМС за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерски съвет

 

Email: mail@e-gov.bg

Дата на откриване: 13.03.2019 г.

Дата на приключване: 27.03.2019 г.

В този раздел

Антикорупция