gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Изготвянето на нормативен документ на Министерския съвет, определящ задълженията и отговорностите на органите на публична власт, които събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни, при изпълнение на Закона за достъп до пространствени данни, е част от мерките на национално ниво за реализиране на неизпълнените дейности по Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE).

Представеният проект на постановление на Министерския съвет е реализация на решението на Междуведомствения съвет по пространствени данни (МСПД) за установяване и разпределение на отговорностите на министерствата и организациите, прилагащи ЗДПД и е пряко изпълнение на т. 2.1 от Административно-координационни дейности от Краткосрочните действия по Плана за действие в отговор на запитването на Европейската комисия. В този контекст се конкретизират и детайлизират задълженията на ведомствата, които по силата на нормативни актове и по функционална необходимост създават пространствени данни, попадащи в обхвата на Закона.

Проектът е базиран на списък на ведомствата – държатели на данни и референтни данни, разработен и съгласуван е на експертно ниво в Експертната работна група (ЕРГ) към МСПД, която е съставена от представители на същите ведомства, които ще прилагат постановлението и е одобрен с решение № 4 на Междуведомствения съвет на заседанието му на 15.12.2015 г. С приемането на акта ще се регламентират процесите и условията по осигуряване на достъпа, обмена и използването на масивите от пространствени данни и услугите за тези данни, включително съответствието на споразуменията за обмен по изискванията на Директивата INSPIRE.

Определянето на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД ще има повсеместно и важно значение за ускоряване работата по изпълнение на Закона и изискванията на Директива INSPIRE. Подобреното съгласуване на усилията на национално равнище на всички ангажирани институции и собственици на пространствени данни ще доведе до наваксване на закъснението в изграждането на инфраструктурата за пространствена информация и по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

Проект на ПМС за определяне на отговорности

Проект на Доклад от вносителя

Проект на Финансова обосновка

Становище от дирекция Модернизация на администрацията

Държатели на данни по темите на ЗДПД към 05.2017 г.

Oценка на въздeйствието

 

Email: mail@e-gov.bg

Дата на откриване: 13.07.2017 г.

Дата на приключване: 14.08.2017 г.

В този раздел

Антикорупция