gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор“

С измененията и допълненията в Закона за електронното управление, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 62 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.), се създаде Държавно предприятие „Единен системен оператор“ (ДП „ЕСО“). Дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО“ се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Държавно предприятие „Единен системен оператор“ ще осъществява дейност по: интеграция на информационни системи и електронни административни услуги; защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги; управление на поддръжката на споделените информационни ресурси на електронното управление; управление на изпълнението на проекти за електронно управление, информационни и комуникационни технологии и др., както и функции като информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронното управление; помощен контактен център за обслужване на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление; национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност; институция, отговорна за изграждането и поддържането на Национален портал за пространствени данни.

Управлението и контролът върху дейността на ДП „ЕСО“ се осъществява от председателя на ДАЕУ, от управителния съвет, чиито членове се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на председателя на ДАЕУ, както и от генералния директор, който по право е член на управителния съвет и се назначава и освобождава от председателя на ДАЕУ.

Управителният съвет на предприятието приема структурата, щатната численост и средствата за работна заплата на служителите в предприятието в съответствие с годишния финансов план.

Предлага се структурата на ДП „ЕСО“ да бъде организирана в четири дирекции и два отдела, както следва:

  1. Дирекция „Поддръжка и администриране на информационни и комуникационни ресурси“;
  2. Дирекция „Развитие на информационни системи и ресурси“;
  3. Дирекция „Човешки ресурси и администрация“;
  4. Дирекция „Финанси“;
  5. Отдел „Вътрешен контрол и стандарти“;
  6. Отдел „Правен“.

В проекта е регламентирано подробно разпределението на функциите и конкретните дейности, които ще се осъществяват от посочените структурни звена.

С приемането на Правилник за дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО“ ще се постигне създаване на ясни правила и механизъм на работа на държавното предприятие.

 

Проект на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор“

Проект на ПМС

Проект на Доклад за внасяне на проект на ПМС за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор“

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище от дирекция „Модернизация на администрацията” към Министерски съвет

 

Email: mail@e-gov.bg

Дата на откриване: 09.02.2017 г.

Дата на приключване: 13.03.2017 г.

В този раздел

Антикорупция